Sygn. akt I C 598/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Daniel Mychliński

Protokolant – O. W.

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 4 marca 2022 r. w C.

sprawy z powództwa (...) INC. z siedzibą w M. V. (USA)

przeciwko R. D.

o zapłatę 2.229,38 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanej R. D. na rzecz powoda (...) INC. z siedzibą w M. V. (USA) kwotę 2.229,38 zł (dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy) z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 2.031,27 zł (dwa tysiące trzydzieści jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) od dnia 26 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanej R. D. na rzecz powoda (...) INC. z siedzibą w M. V. (USA) kwotę 1.117,00 zł (jeden tysiąc sto siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.