Sygn. akt IV Ka 157/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Krzysztof Gąsior (spr.)

SędziowieTomasz Ignaczak Stanisław Tomasik

Protokolantsekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Damiana Mularczyka

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2022 r.

sprawy S. J.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 16 grudnia 2021 r. sygn. akt II K 969/21

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczoną w punkcie 1 karę łączną pozbawienia wolności obniża do 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata I. J. kwotę 221, 40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.