Sygn. akt VIII U 1687/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant sekretarz M. B.

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania A. Z. i T. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 12 kwietnia 2021 roku numer (...)

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że A. Z. jako pracownik u płatnika składek T. K. podlega obowiązkowo ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od dnia 2 września 2020 roku

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz A. Z. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

SSO Jacek Chrostek