Sygn. akt II K 26/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – sekr. sąd. Anna Rogojsza

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku sprawy

R. M.

ur. (...) w G.

syna A. i M. zd. L.

oskarżonego o to, że:

W dniu 25 października 2021 roku w G. przy ul. (...) w sklepie (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, używając karty płatniczej Banku (...) S.A. po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń elektronicznych ww karty, dwukrotnie dokonał płatności metodą zbliżeniową za zakupy w łącznej kwocie 22,28 zł działając na szkodę P. i A. D., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi

tj. o czyn z art. 279§1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 12§1 kk

1.  Oskarżonego R. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 279§1 kk w zw. z art. 283 kk przy zastosowaniu art. 37a§1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 40 (czterdzieści) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.

2.  Na podstawie art. 46§1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody w całości w ten sposób, że nakazuje zapłacić R. M. na rzecz pokrzywdzonego P. D. kwotę 22,28 ( dwadzieścia dwa 28/100) złotych.

3.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 26/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

--------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

----------------------

     

     

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

----------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

     

     

---------------------

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

-----------------------

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

R. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, używając karty płatniczej, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń elektronicznych tej karty, dwukrotnie dokonał płatności metodą zbliżeniową za zakupy w łącznej kwocie 22,28 zł działając na szkodę P. i A. D., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi - art. 279§1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 12§1 kk.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

-------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-------------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

-------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-----------------

3.4. Umorzenie postępowania

     

--------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----------------------

3.5. Uniewinnienie

     

-----------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

--------------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1. R. M.

1

2.

I.

-orzekając grzywnę Sąd uwzględniał odpowiednio stopień społecznej szkodliwości czynu, winy sprawcy określając ilość stawek grzywny oraz sytuację majątkową i osobistą oskarżonego- określając wysokość stawki

- oskarżony kierował się niskimi pobudkami - tylko i wyłącznie chęcią zysku

- okoliczność obciążajaca- dotchczasowa karalność

- okoliczność łagodząca- przyznanie się do winy

- zgodnie z treścią art. 46§1 kk Sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w całości

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

---------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Zaznaczyć należy, że pomimo, iż Sąd wydając wyrok w przedmiotowej sprawie przychylił się tym samym do wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 335 kpk, to jednak wniosek ten w tym kształcie nie powinien zostać uwzględniony. Proponowana we wniosku kara grzywny - ilość wnioskowanych stawek- niezgodna jest z postanowieniami art. 37a§1 kk, albowiem ich minimalna ilość powinna wynosić 100.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Z uwagi na sytację majątkową oskarżonego- o kosztach rozstrzygnięto na zasadzie art. 624§1 kpk.

8. PODPIS