Sygn. akt II K 819/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant sekr. sąd. D. Góralczyk

w obecności Prokuratora W. Gusty

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2022 r.

sprawy B. M. (M.), ur. (...) w B., syna B. i M. z domu K.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 08.00 w ruchu lądowym na drodze (...) w miejscowości C., pow. B., woj. (...), nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku ruchu kierującemu samochodem marki P. o numerze rejestracyjnym (...), doprowadzając do zderzenia pojazdów, w wyniku czego obrażeń ciała doznali: kierujący samochodem marki P. D. P. – w postaci urazu wielomiejscowego, urazowego rozerwania śledziony, stłuczenia płuc, wielołamowego złamania kości udowej lewej z przemieszczeniem odłamów – w myśl dyspozycji z art. 156 § 1 pkt 2 kk oraz jego pasażerka K. P. doznała obrażeń ciała w postaci urazu głowy z raną, urazu łokcia prawego i obu kolan z podejrzeniem uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej /MM/ i więzadła pobocznego przyśrodkowego / (...)/ i wypełniają znamiona art. 157 § 1 kk, a obrażenia te naruszyły czynności ich ciała na okres powyżej dni 7, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zb. z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1. uznaje oskarżonego B. M. za winnego popełnienia zarzucanego czynu wyczerpującego dyspozycję art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za tak przypisany czyn na podstawie art. 177 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 2 (dwóch) lat;

3. na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu B. M. karę grzywny w ilości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

4. na podstawie art. 46 § 1 kk tytułem częściowego zadośćuczynienia zasądza od oskarżonego B. M. na rzecz pokrzywdzonego D. P. kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych;

5. na podstawie art. 46 § 1 kk tytułem częściowego zadośćuczynienia zasądza od oskarżonego B. M. na rzecz pokrzywdzonej K. P. kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych;

6. zasądza od oskarżonego B. M. na rzecz oskarżycieli posiłkowych: D. P. oraz K. P. kwoty po 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

7. wymierza oskarżonemu B. M. 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 3.406,88 (trzy tysiące czterysta sześć złotych 88/100) złotych tytułem wydatków.