Sygn. akt III Ca 944/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Kacprzak

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej
w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 29 marca 2021 roku, sygn. akt I C 875/19

I.prostuje oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 1. sentencji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że w dacie wymagalności odsetek skreśla: „ (...)
i w to miejsce wpisuje: „2019”;

II.oddala apelację;

III.zasądza do (...) Spółki Akcyjnej
w W. na rzecz R. K. kwotę 1 800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.