Sygn. akt III Uz 1/22 p-II, III Uz 2/22 p-II

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lutego 2022r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Piotr Witkowski

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2022r. w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o świadczenie rehabilitacyjne

wskutek zażaleń M. P.

na postanowienia Sądu Okręgowego w Suwałkach III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie III Ua 17/21

i z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie III Ua 17/21

p o s t a n o w i ł:

uchylić zaskarżone postanowienia.

Sygn. akt III Uz 1/22 p-II, III Uz 2/22 p-II

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 15 lutego 2022 roku

M. P. złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 13.12.2021. wnosząc o jego uchylenie.

Podał, że zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Suwałkach odrzucił jego apelację wskazując w uzasadnieniu, iż zarządzeniem z dnia 18.11.2021r. jego pełnomocnik został wezwany do uzupełnienia braków formalnych apelacji poprzez podanie, w terminie 7 dni, wartości przedmiotu zaskarżenia. Wezwanie to pełnomocnik odebrał za pośrednictwem Portalu Informacyjnego w dniu 22.11.2021r.. Termin do uzupełnienia braków formalnych apelacji upłynął w dniu 29.11.2021r. i do tego dnia pełnomocnik nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Sądu.

Z rozstrzygnięciem Sądu nie może jednak zgodzić się, bowiem wezwanie do uzupełnienia braków formalnych apelacji (wystosowane na zarządzenie sędziego przez st. Sekr. Sąd. Panią M. W.) pełnomocnik odebrał 02.12.2021r. o godz. 19:26:13. Pismem zaś z dnia 09.12.2021r. wskazał wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 4.800 zł. Wobec czego wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia nastąpiło z zachowaniem 7-dniowego terminu.

M. P. złożył też zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 22.12.2021. wnosząc o jego uchylenie.

Wskazał, że zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Suwałkach uzupełnił postanowienie z 13.12.2021r. w ten sposób, że zasądził od niego na rzecz ZUS Oddział w B. kwotę 120 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się postanowienia do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję. Postanowieniem z 13.12.2021r. Sąd Okręgowy w Suwałkach odrzucił jego apelację. Postanowienie to jednak zostało przez niego zaskarżone zażaleniem z 31.12.2021r. z uwagi na to, że odrzucenie apelacji było bezzasadne.

Zażalenia były uzasadnione. Uznać bowiem należało, że faktycznie pełnomocnik odwołującego się M. P. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych apelacji (wystosowane na zarządzenie sędziego przez st. Sekr. Sąd. Panią M. W.) pełnomocnik odebrał 02.12.2021r. o godz. 19:26:13, wobec czego wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia nastąpiło z zachowaniem 7-dniowego terminu.

Obowiązujący na ten czas moduł dla doręczenia w formie elektronicznej pism sądowych dla fachowych pełnomocników stron nie dawał podstawy do uznania, że pismo wzywające do uzupełnienia braków formalnych zostało przez Portal Informacyjny doręczone pełnomocnikowi odwołującego się 22.11.2021r. Przed dniem 29.11.2021r. tj. przed dniem uruchomienia zakładki „Moje doręczenia” w Portalu Informacyjnym, doręczenia elektroniczne pism sądowych były wykonywane przez samo opublikowanie pisma w PI. Publikacja następowała w ogólnym folderze „Dokumenty” i brak było technicznego rozróżnienia na pisma sądowe doręczane za pośrednictwem PI oraz pisma publikowane w PI jedynie dla informacji, co miało miejsce w przypadku wezwania pełnomocnika odwołującego się do uzupełnienia braków formalnych. Dopiero wprowadzona modyfikacja systemu zmieniła sposób realizacji doręczeń poprzez utworzenie modułu, w którym adresat pisma posiada dostęp wyłącznie do tych pism, które podlegają doręczeniu względem niego.

Skoro więc pełnomocnik odwołującego się wezwanie do uzupełnienia braków formalnych apelacji na Portalu Informacyjnym odebrał 02.12.2021., to wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia nastąpiło w terminie, gdyż 09.12.2021. Wszakże wezwanie do uzupełnienia braków umieszczonego na Portalu Informacyjnym przed dniem 29.11.2021 - dnia 18.11.2021. Upływ więc 14-dniowego terminu „awizo” mijał 02.12.2021.

Notabene nie podanie w sprawie wartości przedmiotu zaskarżenia nie było brakiem formalnym apelacji, gdyż nie uzależniało własności rzeczowej sadu, wysokości opłaty lub dopuszczalności sądu odwoławczego (art. 126 1 § 1 kpc). Przedmiotem bowiem odwołania nie jest sama wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, a prawo do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego, a nie ogólnego stanu zdrowia. Brak więc określenia przedmiotu zaskarżenia nie uzależnia właściwości rzeczowej sądu, gdyż na skutek apelacji zawsze będzie to Sąd Okręgowy wysokości opłaty, gdyż apelacja jest wolna od opłaty, no i oczywiście dopuszczalności środka odwoławczego, gdyż gdy przedmiotem jest prawo do świadczenia środek odwoławczy przysługuje zawsze.

Konsekwencją niewłaściwego rozstrzygnięcia odrzucającego apelację jest i niewłaściwe rozstrzygnięcie w postanowieniu z dnia 22.12.2021. uzupełniające postanowienie z dnia 13.12.2021r. poprzez zasądzenie od odwołującego się kosztów zastępstwa procesowego na rzecz organu rentowego. Nie było bowiem podstawy do zasądzenia takich kosztów. Oba zaskarżone postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 13.12.2021. i z dnia 22.12.2021. podlegały więc uchyleniu. Stąd na mocy art. 397 § 3 kpc w zw. z art. 386 § 1 kpc orzeczono jak w sentencji.