UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 108/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. M. (1)

I.W dniu 9 stycznia 2022 roku około godziny 00.50 w Z. przy ulicy (...), województwo (...), prowadził jako kierujący w ruchu lądowym samochód osobowy marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 09 stycznia 2022 r. funkcjonariusze policji: sierż. sztab. A. F. i sierż. sztab. E. K. podczas patrolowania miasta Z. około godz. 00.50 zauważyli pojazd marki S. (...) o nr rej. (...), którego tor jazdy wskazywał, iż kierujący może znajdować się w stanie nietrzeźwości oraz pojazd poruszał się bez włączonych wymaganych świateł mijania w porze od zmierzchu do świtu. Kierującym okazał się być M. M. (1).

notatka urzędowa

k. 1

Od kierującego pojazdem wyczuwalna była woń alkoholu, dlatego też funkcjonariusze policji udali się wraz z nim na K. P.w Z. w celu przebadania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony został przebadany urządzeniem kontrolno - pomiarowym typu (...), uzyskując wyniki: I- 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, II- 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

notatka urzędowa

k. 1

protokół badania stanu trzeźwości

k. 2

wyjaśnienia oskarżonego

k. 40, 11

M. M. (1) nie był karany sądownie. Posiada trzy wpisy w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

karta karna

k. 32

informacja o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

k. 18

Oskarżony uczy się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w B.. Obecnie jest uczniem klasy III semestru VI.

Posiada dobrą opinię, nie sprawia problemów wychowawczych.

opinia ze szkoły

k. 38

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Spójne, logiczne i konsekwentne. Korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i w obszerny sposób wyjaśnił okoliczności zdarzenia.

notatka urzędowa

Niekwestionowany dokument urzędowy, sporządzony przez uprawnioną do tego osobę

protokół badania stanu trzeźwości

Spełnia warunki określone przepisami, a strony nie kwestionowały jego treści.

karta karna

Niekwestionowany dokument.

informacja o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Niekwestionowany dokument.

opinia ze szkoły

Treść nie budzi wątpliwości. Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. Strony nie kwestionowały jej treści.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 178 a § 1 kk, bowiem kierował pojazdem mechanicznym po drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości, który wyrażał się w stężeniu na poziomie 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wobec poddania Mieszka M. dwukrotnemu badaniu stanu trzeźwości, Sąd przyjął w ustaleniach faktycznych ów stan z pierwszego badania, albowiem był on bardziej zbliżony do czasu popełnienia czynu zabronionego.

W ocenie Sądu stopień winy oskarżonego oraz społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczne. Jak wynika z opinii sporządzonej przez dyrektora szkoły, do której oskarżony uczęszcza, nie sprawia on problemów wychowawczych i systematycznie uczestniczy w zajęciach. M. M. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji. Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie była znaczna. Sam fakt prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie stanowi dla sprawcy dużą dolegliwość.

Oskarżony nie był dotychczas karany, prowadzi ustabilizowany i nienaganny tryb życia. Co prawda jest osobą młodą, ale czyn, którego dotyczy niniejsze postępowanie, jest pierwszym popełnionym przez niego przestępstwem. Jego postawa na rozprawie wskazywała na to, iż zdarzenie będące przedmiotem niniejszego postępowania ma charakter incydentalny. Okoliczności te pozwalają przyjąć, że właściwości i warunki osobiste Mieszka M. oraz dotychczasowy sposób jego życia uzasadniają przepuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania oskarżony będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni nowego przestępstwa.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego czynu, Sąd doszedł do przekonania, że dwuletni okres próby będzie właściwy dla zapewnienia prawidłowego oddziaływania wychowawczemu na oskarżonego, jak również dla weryfikacji postawionej prognozy kryminologicznej.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M. (1)

2

I

Urealnieniu dolegliwości wobec oskarżonego ma służyć orzeczony wobec niego w oparciu o przepis art. 67 § 3 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres jednego roku. Jakkolwiek orzeczenie owego zakazu nie było w tym wypadku obligatoryjne (co wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego), to jednak Sąd doszedł do przekonania, iż celowym jest skorzystanie z tej możliwości, tym bardziej, iż od zatrzymania prawa jazdy upłynęło już kilka miesięcy, a zatem okres jednego roku wskazany w punkcie drugim sentencji przedmiotowego wyroku wkrótce zakończy się i M. M. (1) odzyska posiadane uprawnienia. W ocenie Sądu orzeczenie owego zakazu na minimalny okres nie stanowi nadmiernej uciążliwości dla oskarżonego.

Sąd stoi na stanowisku, iż orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w stosunku do sprawcy na okres 2 lat byłoby z kolei dotknięte zbyt dużą dolegliwością dla niego, szczególnie gdy zważy się na okoliczność, iż M. M. (1) prowadzi ustabilizowany tryb życia, zaś stan jego nietrzeźwości był zbliżony do stanu po użyciu alkoholu.

M. M. (1)

4

I

Na postawie art. 67 § 3 kk Sąd orzekł od Mieszka M. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 zł. Zdaniem Sądu konieczność uiszczenia kwoty świadczenia pieniężnego we wskazanej wysokości spowoduje u oskarżonego realną dolegliwość związaną z popełnionym czynem zabronionym.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M. (1)

3

I

Na podstawie art. 63 § 4 kk Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 9 stycznia 2022 roku.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem opłaty (art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. z 1983 r. Nr 229 poz. 2272 z późn,. zm.) oraz kwotę 70 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.

7.  Podpis