Sygn. akt I.C 145/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Protokolant:

sędzia Aneta Ineza Sztukowska

starszy sekretarz sądowy Katarzyna Łempicka

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2022 roku w Suwałkach

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o stwierdzenie nieważności umowy i zapłatę

I.  stwierdza nieważność umowy nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) waloryzowany kursem (...), zawartej w dniu 05.09.2007 r. pomiędzy powodem K. S. a poprzednikiem prawnym pozwanego (...) S.A. w (...) Bank S.A. w W.;

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 215.944,48 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 48/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15.02.2022 r. do dnia zapłaty;

III.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 11.817,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego rozstrzygnięcia do dnia zapłaty.

sędzia Aneta Ineza Sztukowska