Sygnatura akt II Ca 1895/21

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny - Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Liliana Kaltenbek

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2021r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) Spółki Akcyjnej w Luksemburgu

przeciwko B. F.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z dnia 18 marca 2021 roku, sygnatura akt I C 84/21/P

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Liliana Kaltenbek

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 14 października 2021r. pełnomocnik pozwanej wezwany został do uzupełnienia braków apelacji poprzez uiszczenie opłaty od apelacji w wysokości 300 zł, w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia apelacji.

Zarządzenie to doręczone zostało w dniu 2 listopada 2021r. Mimo upływu zakreślonego terminu opłata od apelacji nie została uiszczona.

Na podstawie art. 373 § 1 k.p.c. apelacja pozwanej podlega zatem odrzuceniu.

SSO Liliana Kaltenbek