Sygnatura akt II Ca 1930/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Zbigniew Zgud

Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Adamczewska

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2021 roku w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko U. S.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 8 czerwca 2021 roku, sygnatura akt I C 1550/18

uchyla zaskarżony wyrok i znosząc postępowanie od dnia 16 listopada 2020 roku przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Oświęcimiu do ponownego rozpoznania.

SSO Zbigniew Zgud