Sygn. akt : VU 1474/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. w Legnicy

sprawy z wniosku A. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o wyrównanie renty

na skutek odwołania A. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 8 sierpnia 2013 roku

znak (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VU 1474/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 8 sierpnia 2013 r., po rozpoznaniu wniosku A. J. z 4 czerwca 2013r. uwzględniła w podstawie wymiaru świadczenia wnioskodawcy okres opłacania składek z tytułu umowy zlecenia od 21 lutego 2004r. do 31 października 2005r. (1 rok, 8 miesięcy) i przeliczył świadczenie wnioskodawcy od miesiąca zgłoszenia wniosku tj. od 1 czerwca 2013r.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył ubezpieczony A. J. domagając się przyznania mu renty z tytułu niezdolności do pracy od 25 marca 2011r. oraz wypłaty wyrównania świadczenie za okres od 25 marca 2011r. z uwzględnieniem ustalonych w decyzji z 8 sierpnia 2013r. okresów składkowych i nieskładkowych. Wskazywał, iż wskutek błędu organu rentowego nieprawidłowo ustalono dzień, od którego przysługiwało mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz błędnie ustalono mu staż, który miał wpływ na wysokość pobieranej przez niego renty z tytułu niezdolności do pracy.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosła o jego oddalenie.

W uzasadnieniu organ rentowy podał, że skarżoną decyzją wykonał pkt II wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt V U 200/13 i po rozpoznaniu wniosku z 4 czerwca 2013r. uwzględnił w podstawie wymiaru świadczenia wnioskodawcy okres opłacania składek z tytułu umowy zlecenia od 21 lutego 2004r. do 31 października 2005r. (1 rok, 8 miesięcy) i przeliczył świadczenie wnioskodawcy od miesiąca zgłoszenia wniosku tj. od 1 czerwca 2013r. Wskazał, iż wnioskodawca nie przedłożył wcześniej dokumentów potwierdzających okres opłacania składek od 21 lutego 2004r. do 31 października 2005r., nie wskazywał tego okresu nawet w kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych. Stąd nieuwzględnienie dotychczas tego okresu nie jest błędem organu rentowego. Co do żądania zmiany daty, od której przyznano wnioskodawcy rentę z tytułu niezdolności do pracy organ rentowy wskazał, iż kwestia ta została prawomocnie rozstrzygnięta wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z 19 czerwca 2013r.

Sąd ustalił:

Wyrokiem z 19 czerwca 2013r. w sprawie V U 200/13 Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołanie A. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z 17 września 2012r. Decyzją tą przeliczono wnioskodawcy rentę z tytułu niezdolności do pracy od 1 maja 2011r. tj. od dnia złożenia wniosku o to świadczenie – po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. Wcześniej decyzją zaliczkową z 4 sierpnia 2011r. przyznano mu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 maja 2011r. W odwołaniu od tej decyzji wnioskodawca domagał się jej zmiany i przyznania mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od 25 marca 2011r. bowiem taka data wynikała z orzeczenia KL ZUS ustalającej jego niezdolność do pracy. Ponadto żądał

innego, niż przyjął to organ rentowy ustalenia wysokości jego świadczenia – w miejsce przyjętego do podstawy wymiaru wynagrodzenia z 20 lat wybranych z całego okresu ubezpieczenia - wybrania 10 lat kalendarzowych tj. okresu 1980-1989. Zarzucał również, iż nieprawidłowo ustalono jego okresy składkowe i nieskładkowe za lata 1989 – 1990, nie uwzględniono okresów prowadzenia dzielności gospodarczej oraz zatrudnienia w biurze rachunkowym od 1 kwietnia 2000r. do 20 lutego 2004r. i od 2 listopada 2005r. do 15 lutego 2011r. W toku postępowania sądowego, ubezpieczony pismem z 4 czerwca 2013r. złożył wniosek (wpływ do sądu w dniu 7.06.2013r.) o uwzględnienie mu do stażu okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia za okres od 21 lutego 2004r. do 31 października 2005r. Do wniosku dołączył dokumenty potwierdzające ten fakt. Pismo to zostało przez Sąd Okręgowy w Legnicy przekazany organowi rentowemu do rozpoznania jako nowy wniosek (pkt II wyroku z 19.06.2013r.).

Skarżoną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wykonał pkt II wyroku SO w Legnicy z 19 czerwca 2013r. i uwzględnił w podstawie wymiaru świadczenia wnioskodawcy okres opłacania składek z tytułu umowy zlecenia od 21 lutego 2004r. do 31 października 2005r. (1 rok, 8 miesięcy) i przeliczył świadczenie wnioskodawcy od miesiąca zgłoszenia wniosku tj. od 1 czerwca 2013r.

Dowody:

- akta SO w Legnicy V U 200/13: odwołanie k.3, wniosek z załącznikami z 4.06.2013r. wyrok k. 40

- akta rentowe: wniosek o rente k. 1, kwestionariusz k.5, decyzja zaliczkowa z 4.08.2011r. k.59, decyzja ostateczna z 17.09.2012r. k.124, decyzja z 8.08.2013r. k.

Sąd zważył:

Odwołanie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., nr 205, poz. 1585 ze zm.) w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednakże nie wcześniej niż:

1) od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem art. 107a ust. 3,

2) za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń była następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

Jak wynika z akt ubezpieczeniowych i ze sprawy V U 200/13 - wnioskodawca po raz pierwszy, pismem z 4 czerwca 2013r. wskazywał dodatkowy okres składkowy od 21 lutego 2004r. do 31 października 2005r. Dopiero do tego wniosku dołączył dokumenty potwierdzające ten fakt. Pismo to zostało przez Sąd Okręgowy w Legnicy przekazany organowi rentowemu do rozpoznania jako nowy wniosek (pkt II wyroku z 19.06.2013r.). Prawidłowo więc organ rentowy przeliczył wnioskodawcy świadczenia od miesiąca, w którym ten wniosek złożono tj. od 1 czerwca 2013r. Zupełnie nieuzasadnione jest stanowisko wnioskodawcy, iż błędem organu rentowego było nieuwzględnienie tego okresu z urzędu. W tym zakresie organ rentowy nie miał nie tylko obowiązku ale również i możliwości badania czy wnioskodawca wskazał wszystkie możliwe okresy ubezpieczenia.

Odnośnie żądania wypłaty wyrównania renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia powstania tej niezdolności należy wskazać, iż zgodnie z ogólną zasadą przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z treścią art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009r., nr 153, poz. 1227 ze zm.) świadczenia przyznaje się i wypłaca poczynając od dnia powstania prawa do tego świadczenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Skoro wniosek o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ubezpieczony złożył w dniu 11 maja 2011r. – to przy ustaleniu, iż wnioskodawca jest niezdolny do pracy od 25 marca 2011r. – możliwe było przyznanie mu prawa do tego świadczenia wyłącznie od miesiąca, w którym złożył wniosek tj. od maja 2011r. Stanowisko organu rentowego w tym zakresie jest prawidłowe. Należy tylko wspomnieć, iż kwestia ta została już prawomocnie rozstrzygnięta wyrokiem Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy z 19 czerwca 2013r. w sprawie V U 200/13.

Wobec powyższego, na podstawie art. 477 14 § 1 kpc odwołanie wnioskodawcy jako nieuzasadnione zostało oddalone.