Sygn. akt VIII U 2587/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18.06.2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. ponownie ustalił wartość kapitału początkowego M. M. na dzień 1 stycznia 1999 roku. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z faktycznego okresu ubezpieczenia. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 43,00%. Do obliczenia kapitału początkowego organ rentowy przyjął łącznie: 3 lata, 7 miesięcy, 4 dni, tj. 43 miesiące okresów składkowych, 4 lata 2 miesiące 12 dni tj 50 miesięcy okresów nieskładkowych.

Kapitał początkowy ustalony na dzień 1.01.1999 r. wyniósł 38 949,24 zł.

Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład nie uwzględnił okresów od 1.06.1988 do 30.09.1988 r. sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi przekraczającego długość przewidzianą w art. 7 ust 5 ustawy.

/ decyzja k. 82-84akt ZUS/.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła ubezpieczona M. M. domagając się jej zmiany. W uzasadnieniu wskazanego stanowiska podniosła, że zaskarżona decyzja nie uwzględnia przy naliczaniu wysokości kapitału początkowego okresu od 1 czerwca do 30 listopada 1985r. jako składkowego kiedy to przebywała na urlopie macierzyńskim.

Wnioskodawczyni podniosła też, iż organ błędnie ustalił jej wynagrodzenie. W załączeniu wnioskodawczyni przedłożyła kopię świadectwa pracy za okres od 01 września 1976r. do 02 września 1977 r. , w którym to okresie jej płaca wynosiła 2100zł plus premia regulaminowa, a więc była wyższa niż przyjęte do wyliczeń za powyższy okres minimalne wynagrodzenie.

W związku z tym ubezpieczona wskazała, że wnosi o ponowne prawidłowe naliczenie kapitału początkowego oraz świadczenia emerytalnego.

/ odwołanie k. 3/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalanie.

/ odpowiedź na odwołanie k. 7-8/

Pismem procesowym z dnia 19.12.2020 r. wnioskodawczyni podtrzymała swoje stanowisko procesowe podnosząc, iż w świetle posiadanych prze nią dokumentów umowy o pracę i angażu za sporny okres 1.09.1976 - 02.09.1977, jej wynagrodzenie wynosiło 1500 zł plus premia regulaminowa do 30.11.1976, a następnie do końca okresu zatrudnienia 2.100zł

W kwestii okresu przebywania na zasiłku macierzyńskim wskazała, iż w jej legitymacji ubezpieczeniowej zawarty jest zapis że w okresie 10.05.1985-29.08.1985 przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Zgodnie zaś z aktem urodzenia dziecka poród odbył się 13.05.1985, zatem niewątpliwie okres od 10.05.1985-29.08.1985 był okresem, w którym wypłacano jej zasiłek macierzyński.

/ pismo k. 17 wraz z załączonymi dokumentami k. 18 i koperta k. 20i 20 A/

Pismem z dnia 10.08.2021 r. organ rentowy poinformował, iż w sprawie wydano nową decyzje z dnia 6.08.2021 przeliczając emeryturę z uwzględnieniem zarobków wnioskodawczyni za okres od 1.09.1976 do 2.09.1977 na podstawie przedłożonej umowy o pracę i angażu. W spornej zaś kwestii okresu urlopu macierzyńskiego od 1.06.1985 do 30.09.1988 r. jako okresu nieskładkowego organ wskazał, że stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Organ podniósł, iż zakończono postępowanie wyjaśniające z zakładem pracy w sprawie zasiłku macierzyńskiego, które okazało się bezskuteczne, nie przekazano dokumentacji pozwalającej zaliczyć dłuższy okres urlopu wychowawczego i nie wskazano okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dokumentacja znajdująca się w ZUS wydział zasiłków oddział w S. nie potwierdza również wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Załączona przez ubezpieczoną kserokopia wybranych stron z legitymacji ubezpieczeniowej nie pozwala zaliczyć okresu zasiłku macierzyńskiego.

/ pismo k. 44-45/

Pismem procesowym z dnia 28.09.2021 r. wnioskodawczyni podtrzymała swoje stanowisko co do zaliczenia okresu przebywania na urlopie macierzyńskim do okresu składkowego przy ustalaniu kapitału początkowego zgodnie z zapisem w legitymacji ubezpieczeniowej, wskazała, iż oryginał wskazanego dokumentu przesyła do ZUS. Jednocześnie poinformowała że Oddział ZUS w S. w odpowiedzi na jej zapytanie poinformował ją ze brak jest w archiwum akt za 1985 r. bo zostały zlikwidowane.

/ pismo k. 50 z załącznikiem k. 51/

Wydaną w toku procesu decyzją z dnia 25.10.2021 r. (...)-2018 Zagład (...) ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego na dzień 1.01.1999 r. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy organ rentowy przyjął przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z faktycznego okresu ubezpieczenia. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 43,41%.

Do obliczenia kapitału początkowego organ rentowy przyjął łącznie: 3 lata, 10 miesięcy, 3 dni, tj. 46 miesięcy okresów składkowych, 4 lata 3 miesiące 11 dni tj. 51 miesięcy okresów nieskładkowych. Kapitał początkowy na dzień 1.01.1999 r. wyniósł 39 689,10 zł

/ decyzja k. 60-62 akt ZUS plik II/

Następie decyzją z dnia 27 .10.2021 r. organ rentowy ponownie przeliczył emeryturę wnioskodawczyni od 1.09.2018 r. tj od nabycia uprawnień do emerytury. Wyliczona kwota emerytury wyniosła 614,08 zł. Niniejszą decyzją zaliczono ubezpieczonej do stażu okres urlopu macierzyńskiego od 10.05.1985 do 29.08.1985 oraz z uwagi na brak karty zasiłkowej przyjęto kwoty minimalnego wynagrodzenia za okres od 1.06.1985 do 29.09.1985. zmianie uległa liczba miesięcy, w których wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniu społecznemu. Liczba miesięcy uległa zwiększeniu z 5 do 8 co spowodowało zmianę stosunku podstawy wymiaru składek do przeciętnego wynagrodzenia za 1985 r.. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego uległ obniżeniu do 43, 41 %. W związku z powyższym wysokość świadczeni uległa obniżeniu.

/decyzja o przeliczeniu emerytury k. 64-66 i k. 59/

Odwołania także od obu wskazanych decyzji z dnia 25.10 i 17.10.2021 r. wniosła ubezpieczona podnosząc, iż zaliczenie przez ZUS okresu urlopu macierzyńskiego od 10.05 do 29.08.1985 r. jako składkowego w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę jest niezgodne z obowiązującym prawem zwłaszcza, że ZUS jest w posiadaniu karty wynagrodzeń przesłanej mu przez Zakład pracy, z której wynika, że jej wynagrodzenie było 2 krotnie wyższe od minimalnego tym samym w jej ocenie wyliczenie kwoty należnego jej zasiłku nie powinno być problematyczne.

/ odwołanie k. 3 akt VIII U 2898/21 i k. 3 akt VIII U 2899/21/

W odpowiedziach na wskazane odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie podtrzymując argumentację jak w zaskarżonych decyzjach.

/ odpowiedzi na odwołanie k. 5-6 akt VIII U 2898/21 i k. 5-6 akt VIII U 2899/21/

Zrządzeniami z dnia 20.12.2021 r. sprawy z wszystkich podanych wyżej odwołań połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

/ zrządzenie k. 7 akt zrządzenie VIII U 2898/21 k. 7 akt VIII U 2899/21/

Pismem procesowym z dnia 19.01.2022r w. wnioskodawczyni wiosła o ustalenie należnego jej zasiłku macierzyńskiego za sporny okres z uwzględnieniem oryginalnej karty wynagrodzeń za 1985 r. będącej w posiadaniu ZUS nadto z uwzględnieniem przedkładanych: angażu z 1.08.1984 r. i oryginału umowy o pracę tj minimum przy przyjęciu przychodu za pełny miesięczny wymiar czasu pracy w kwocie 11.960 zł.

/ pismo k. 71-73/

Pismem z dnia 4.03.2022 r. po hipotetycznym wyliczeniu zasiłku macierzyńskiego przez ZUS w oparciu o stawkę wynagrodzenia zasadniczego 10.100 zł z pominięciem premii i hipotetycznym wyliczeniu kapitału początkowego w oparciu o te dane wnioskodawczyni podniosła, iż kwestionuje wskazany sposób wyliczeń zasiłku macierzyńskiego podkreślając, że jest zaniżony, niezgodny z uzyskanym dochodem wskazanym w karcie wynagrodzeń w miesiącach poprzedzających nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego. W konsekwencji powyższego wnioskodawczyni wniosła o wyliczenie należnych jej świadczeń z uwzględnieniem zarobków wynikających stricte z karty zasiłkowej zgodnie ze stanowiskiem z dnia 19.01.2022r.

/ pismo k. 87-88 akt ZUS/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny

M. M. urodziła się (...) i na stałe zamieszkuje w Kanadzie. Wnioskodawczyni ma ustalone prawo do emerytury w Polsce.

W okresie od 1.09.1976 do 20.09.1977 r. wnioskodawczyni była zatrudniona w Wojewódzkiej Spółdzielni (...) odział w S. w pełnym wymiarze czasu pracy do 30.11.1976 r. na stanowisku stażysty za wynagrodzeniem 1500 zł plus premia regulaminowa, a następnie do końca okresu zatrudnienia na stanowisku referenta z wynagrodzeniem 2.100 zł miesięcznie plus premia regulaminowa/

/ umowa o pracę z 1.09.1976 angaż z 8.12.1976 r. koperta k. 20-20 A/

W okresie od 1.04.1983 r. do 30.09.1988 r. wnioskodawczyni M. M. była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku referenta ds. turystyki zagranicznej w (...) Biuro (...). W świetle świadectwa pracy z dnia 21.09.2018 r. za wskazany okres zatrudnienia w okresie od 1.06.1985 do 30.09. 1988r. ww. korzystała z urlopu wychowawczego.

/ świadectwo pracy k. 25 akt ZUS/

W świetle zawartej w dniu 1 kwietnia 1984 r. umowy o pracę wnioskodawczyni za wykonaną pracę należnym było wynagrodzenie w kwocie 7.700 zł miesięcznie plus premia uznaniowa kwartalna do 30 %. W świetle zaś angażu z dnia 12.12.1984, z dniem 1.08.1984 r. wnioskodawczyni na stanowisku referenta otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 10.100 zł pozostałe warunki umowy o pracę bez zmian.

/ Umowa o prace koperta k. 74 angaż z 12.12.1984 koperta k. 74 /

Zgodnie z zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dnia 18.09.2018r. wystawionego przez ww. pracodawcę wnioskodawczyni w 1984 r. osiągnęła przychód w wysokości (...) zaś w 1985 -71.907 zł. W zaświadczeniu tym wskazano, iż przebywała na urlopie macierzyńskim od 1.06.1985 do 30.09.1988 r.

/ zaświadczenie RP – 7 k. 8 akt ZUS/

Wnioskodawczyni urodziła syna 13.05.1985 r.

/ bezsporne skrócony odpis aktu urodzenia k. 26/

W okresie od 10.05.1985 do 29.08.1985 wnioskodawczyni przebywała na urlopie macierzyńskim.

/ bezsporne, zapisy w legitymacji ubezpieczeniowej oryginał k. 52 akt ZUS plik II kopia k. 4-4v plik II akt ZUS/

Zgodnie z kartą wynagrodzeń za 1984- 1985 r. w 1985 r. wnioskodawczyni otrzymała następujące kwoty przychodu:

- wypłata jednorazowa (...)

- w I (...) za 1984 r. 8120 zł.

- w II zasiłek chorobowy za styczeń 11960 zł

- w III zasiłek chorobowy za luty 11960 zł

- w IV zasiłek chorobowy za marzec 11960 zł

- w V zasiłek chorobowy za kwiecień 11960 zł

- w VI zasiłek chorobowy za maj 3588,00 zł

/ karta wynagrodzeń k. 33 akt ZUS/

Hipotetycznie wyliczony zasiłek macierzyński wnioskodawczyni przy przyjęciu wyłącznie kwoty wynagrodzenia zasadniczego wynikającej ze wspomnianej karty wynagrodzeń tj. 10.100 zł wynosi 38.239,66 zł. Podstawa wymiaru kapitału początkowego przy przyjęciu kwoty wynagrodzeń za zasiłek macierzyński wynosi 38 239,66 zł Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynosi - 45,72 %. Hipotetycznie wyliczona kwota kapitału początkowego wynosi 40.265, 94 zł.

/ pismo k. 77 -78 hipotetyczne wyliczenia k. 79-82, pismo k. 84/

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy w Łodzi dokonał na podstawie powołanych dowodów w postaci dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy i aktach emerytalnych wnioskodawczyni, które nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Sąd nie znalazł zaś podstaw by kwestionować je z urzędu.

Ostatecznie sporną w sprawie okazała się wyłącznie kwota zasiłku macierzyńskiego jaką należało przyjąć do wyliczenia kapitału początkowego wnioskodawczyni i należnej jej emerytury, a w konsekwencji faktycznie osiągniętego przez nią przychodu za rok 1985 r. Organ rentowy przyjął powyższe ostatecznie w zaskarżonych decyzjach z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, a organ rentowy - zobowiązany przez Sąd do poczynienia w tej kwestii wyliczeń w oparciu o faktyczne zarobki wnioskodawczyni ustalił powyższą kwotę tylko i wyłącznie w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę i angażu nadto uwidocznione w karcie wynagrodzeń za sporny okres.

W ocenie Sądu powyższe wyliczenie nie mogło stanowić ostatecznej podstawy ustaleń w sprawie. Podnieść należy, że niezależnie od kwot wynagrodzenia zasadniczego i kwoty uznaniowej premii należnej wnioskodawczyni kwartalnie do 30 %, potwierdzanych treścią umowy o pracę i angażu, karta wynagrodzeń wnioskodawczyni wskazywała w sposób pewny na kwoty wypłacanego jej zasiłku chorobowego stanowiącego z uwagi na stan ciąży 100 % należnego jej wynagrodzenia za pracę w okresie poprzedzającym okres urlopu macierzyńskiego. Powyższa kwota wynosiła 11.960 zł miesięcznie i to ona zdaniem sądu stanowi miarodajny element dla ustaleń w spornym okresie.

Sąd przyjął jako pewnik, że w okresie od stycznia do 10 maja 1985 roku wnioskodawczyni była na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, bowiem urodziła dziecko w dniu 13 maja 1985 (ciąża trwa 9 miesięcy), a zatem wypłacone jej zasiłki chorobowe stanowiły 100% podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Dlatego też zasiłek macierzyński, wypłacony bezpośrednio po okresie zwolnienia lekarskiego również musiał być wypłacony w tej samej wysokości, czyli 11.960 złotych.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Odwołania w przeważającej części zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 173 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. z 2022 r. poz. 504 t.j. dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Stosownie do art. 174 ust. 1 tejże ustawy, kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12. Zgodnie z ust. 2, przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6 ( w tym okres pobierania zasiłku macierzyńskiego)

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Zgodnie z ust. 3 przywołanego artykułu, podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Według ust. 3b jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.

Natomiast w myśl ust. 7 analizowanego przepisu do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 roku. Ustęp 8 powyższego przepisu stanowi, że przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24 % tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 roku.

Zgodnie natomiast z treścią ust. 8 przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24% tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 roku, według wskazanego w nim wzoru.

W związku z treścią zacytowanych przepisów można stwierdzić, iż kwota kapitału początkowego zależy od długości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1 stycznia 1999 rokiem, podstawy wymiaru oraz współczynnika proporcjonalnego do wieku ubezpieczonego, który służy do obliczenia tzw. części socjalnej.

Z kolei ogólne zasady nabywania prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a więc dla osób takich jak M. M. urodzona (...) określa przepis art. 24 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184.

Stosownie natomiast do treści art. 25 ust 1 ustawy emerytalnej, podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa wart 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.

Z kolei zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy emerytalnej, emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183. W ust. 2 wskazano, że wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach (ust. 3). Przy czym w ust. 4 i 5 wskazano, że tablice trwania życia ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Tablice, o których mowa w ust. 4, są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że zasadą obowiązującą przy ustalaniu wysokości emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. jest zasada zdefiniowanej składki, zgodnie z którą wysokość świadczenia zależy z jednej strony od sumy składek emerytalnych jakie zostały zgromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS za okres poczynając od 1 stycznia 1999 r., zaś z drugiej od wysokości kapitału początkowego, tj. od kwoty ustalonej oddzielnie dla każdego ubezpieczonego według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, odzwierciedlającej w przybliżeniu stan jego konta ubezpieczeniowego za okres do 31 grudnia 1998 r.

W rozpoznawanej sprawie spór sprowadzał się ostatecznie do oceny prawidłowości uwzględnienia przy wyliczeniu należnych wnioskodawczyni świadczeń w tym wyliczenia kapitału początkowego, kwot zasiłku macierzyńskiego wypłaconych jej za okres od 10.05.1985 do 29.08.1985, organ rentowy ostatecznie wliczył bowiem wskazany okres do stażu ubezpieczeniowego jako okres składkowy.

Do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych może być uwzględnione tylko wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez ubezpieczonego w danym okresie, a nie zaś wynagrodzenie ustalone na podstawie przypuszczeń czy też uśrednień. Jedynie wynagrodzenie ubezpieczonego ustalone w sposób niewątpliwy, wobec którego nie istnieje wątpliwość, iż zostało ono zawyżone, może być podstawą do ustalenia współczynnika wysokości podstawy wymiaru.

W ocenie Sądu w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zachodziły podstawy do uwzględnienia przy ustalaniu podstawy wymiaru kapitału początkowego i emerytury wnioskodawczyni za okres urlopu macierzyńskiego wynagrodzenia wyższego niż minimalne. Podnieść należy, iż w świetle oryginalnej dostępnej karty wynagrodzeń za 1985 r. wnioskodawczyni bezpośrednio w okresie kilku miesięcy poprzedzających okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego otrzymywała zasiłek chorobowy w miesięcznej kwocie 11.960 zł, odpowiadającej z uwagi na stan ciąży jej 100 % miesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. W ocenie sądu zatem to ta kwota, a nie jak przyjął organ rentowy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też tylko kwota 10.100 zł odpowiadająca miesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu wnioskodawczyni, jest adekwatna dla wyliczenia należnego jej zasiłku macierzyńskiego za okres od 10.05.1985 do 29.08.1985 i w konsekwencji to ona stanowić powinna podstawę dla wyliczenia kapitału początkowego i należnej wnioskodawczyni emerytury z uwzględnieniem wskazanego okresu.

Należy ponadto zauważyć, że to organ rentowy jest w bezpośrednim posiadaniu oryginału karty wynagrodzeń, z której wynikają kwoty wypłaconego zasiłku chorobowego do dnia 10 maja 1985. Co istotne, organ rentowy uzyskał tę kartę bezpośrednio od byłego pracodawcy wnioskodawczyni. Tak więc nie ma wątpliwości co do pochodzenia tego dokumentu i jego wiarygodności.

Z tych też względów Sąd Okręgowy w Łodzi, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. w punkcie pierwszym sentencji zmienił zaskarżone decyzje w przedmiocie przeliczenia kapitału początkowego i emerytury wnioskodawczyni od dnia 1września 2018 r. w ten sposób, że do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego za okres od 10.05.1985 do 29.08.1985 przyjął miesięczne wynagrodzenie w kwocie 11.960 zł, zaś w punkcie drugim sentencji umorzył postępowanie w zakresie, w jakim wydanie wyroku stało się zbędne, bowiem ZUS w toku postępowania uwzględnił część argumentów wnioskodawczyni i odpowiednio zmienił decyzje.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. ZUS pouczając o terminie i sposobie wniesienia apelacji oraz wypożyczyć akta rentowe.

J.L.