II W 833/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant sekr. sąd. D. Góralczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2022 r.

sprawy przeciwko M. B. , synowi A. i B., ur. (...) w K.,

obwinionemu o to, że:

w dniu 27 września 2021 r. w miejscowości J. (...) gm. R. pow. B., woj. (...) chcąc wywołać niepotrzebną czynność zgłosił na policję fałszywą informacje o tym, iż E. K. w sposób nienależyty sprawuje opiekę nad ich wspólnym dzieckiem J. B., tj. o czyn z art. 66 § 1 pkt 1 kw

1. w miejsce zarzucanego czynu uznaje obwinionego M. B. za winnego popełnienia tego, że w dniu 27 września 2021 roku w B., województwo (...), w godzinach wczesno-wieczornych, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją wprowadził w błąd Komendę Powiatową Policji w B., twierdząc, że E. K. w miejscowości J. w sposób nienależyty sprawuje opiekę nad ich wspólnym dzieckiem J. B., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 66 § 1 pkt 1 kw i za to na podstawie art. 66 § 1 pkt 1 kw wymierza mu karę grzywny w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych;

2. wymierza obwinionemu M. B. 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 311 (trzysta jedenaście) złotych tytułem poniesionych w sprawie wydatków.