Sygn. akt I C 1221/21 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2022r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2022 roku w Nowym Sączu

na rozprawie

sprawy z powództwa C. 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w B.

przeciwko L. S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej L. S. na rzecz powoda C. 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w B. kwotę 2884,95 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 października 2021 roku do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanej L. S. na rzecz powoda C. 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w B. kwotę 1023,73 zł (jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu.

Z:/

1.  odnotować wyrok,

2.  kal. 7 dni.

Dnia 5 kwietnia 2022 roku