Sygn. akt I C 768/21 upr

PROTOKÓŁ

posiedzenia niejawnego

Dnia 14 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie z powództwa J. M.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 8:15 zakończono o godz. 9:15

Strony nie stawiły się, pełnomocnicy niezawiadomieni.

Ujawniono pisma pełnomocnika oraz opinię biegłego T. M..

Uznano sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.

Sąd postanowił na zasadzie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zamknąć rozprawę na posiedzeniu niejawnym.

Sąd wydał wyrok jak w załączeniu.

Przewodniczący:

Sygn. akt I C 768/21 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2022r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant: st. sekr. sąd Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda J. M. kwotę 8998,50 zł (osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego/ej na rzecz powoda (...) S.A. w S. na rzecz powoda M. J. kwotę 2317 zł (dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych)
tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu kwotę 662,30 zł (sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy) tytułem wydatków uiszczonych w postepowaniu tymczasowo przez Skarb Państwa.

ZARZĄDZENIE

1.