Sygn. akt II K 135 /22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Kowalczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2022r.

sprawy D. W. / W. / , ur. (...) w B. , s. H. i M. z d. J.

oskarżonego o to, że:

w okresie od marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku w B. , województwa (...) , uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci F. , N. i K. – rodzeństwa W. określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn.. akt III RC 19/19 z dnia 08 maja 2019 roku w kwocie po 400 złotych miesięcznie na rzecz synów K. i F. i 300 złotych miesięcznie na rzecz córki N. , w wyniku czego łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, przez co naraził pokrzywdzonych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

to jest o czyn z art. 209 § 1a kk

1.  oskarżonego D. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 209 § 1a kk z tą zmianą w opinie czynu, że w miejsce sformułowania „ dzieci F. , N. i K. ” przyjmuje „ dzieci F., N. i K. ” i za to na podstawie art. 209 § 1a kk wymierza mu karę 6 / sześciu / miesięcy pozbawienia wolności ;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk , art. 70 § 1 kk i art. 72 § 1 pkt 3 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 2 / dwóch / lat , zobowiązując go do systematycznego wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie F. , K. i N. , rodzeństwa W.;

3.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych , które w całości przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.