UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK 5/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Mrągowie

24 stycznia 2020r

IIK 422/19

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Giżycku

26 czerwca 2020r

IIK 71/20

1.1.3.

Sądu Rejonowego w Giżycku

07 lipca 2021r

IIK 103/21

1.1.4.

Sądu Rejonowego w Giżycku

15 września 2021r

IIK 182/21

0.1.Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

wszystkie wymienione powyżej wyroki są prawomocne,

orzeczono kary pozbawienia wolności

akta w/w spraw

dane o karalności

9, 84

opinia o skazanym

104 - 105

odpisy wyroków

12, 14, 51, 103

informacja o pobytach i orzeczeniach

106

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Akta spraw, odpisy wyroków, opinia o skazanym, dane o karalności

Dowody nie budzą wątpliwości ponieważ wyroki w sprawach są prawomocne, ujęte w danych o karalności skazanego

- skazany osadzony w Zakładzie Karnym i odbywa orzeczone kary pozbawienia wolności;

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Mrągowie 24.01.2020r

data czynu 24.11.2019r , kwalifikacja z art. 178a par. 1 kk

kara 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, kara grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych, przy przyjęciu iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 10 zł (art. 71 § 1 kk); orzeczono środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, orzeczono obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 5000zł

- wykonano karę grzywny oraz świadczenie pieniężne

- SR w Mrągowie zarządził wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności postanowieniem dnia 18.10.2021r, której wykonanie skrócono o 40 dni - wykonaną karę grzywny

3.1.2.

Sądu Rejonowego Giżycku z dnia 26.06.2020r

data czynu 28.10.2019r i 05.01.2020r

kwalifikacja obu czynów z art. 178a par. 1 kk, wymiar kary przy zastosowaniu art. 91par. 1 kk

kara 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat, orzeczono środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5000zł

Postanowieniem SR w Giżycku z dnia 16.04.2021r zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności.

3.1.3.

Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 07.07.2021r

data czynu 07.12.2020r

kwalifikacja czynu z art. 178a par. 4kk

kara 1 rok pozbawienia wolności, środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; świadczenie pieniężne w kwocie 10 tys. zł

3.1.4.

Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 15.09.2021r

data czynu 15.03.2021r

kwalifikacja czynu z art. 288 par 1 kk

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności; nałożono obowiązek naprawienia szkody oraz zaliczono okres zatrzymania na poczet orzeczonej kary;

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Sąd orzekł dwie kary łączne, albowiem z orzeczonych wyroków wynika, iż zachodzą dwa zbiegi realne.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lipca 2020r sygn. akt III KK 567/19 stwierdził, iż zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok” „zawartego w przepisie art. 85 k.k odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnych przestępstw. Zatem istnieje możliwość (a nawet obowiązek) budowania kolejnych zbiorów składających się z wyroków spełniających warunki łączenia kar nimi orzeczonych. Możliwe jest bowiem wystąpienie nie tylko jednego zbiegu realnego, ale i dalszych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 85 k.k.” – LEX 3276749.

Zaznaczyć należy, iż wyrok w sprawie IIK 422/19 SR w Mrągowie został wydany przed zmianą przepisów wynikającą z ustawy z dnia 19 czerwca 2020r o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (…) Dz. U. poz. 1086 z 2020r. Przepisy ustawy stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie ustawy (wyrok IIK 71/20 wydany dnia 26.06.2022r). Jednocześnie pokreślić należy, iż czyny, których dopuścił się skazany P. K. – wyrok IIK 71/20 SR Giżycku, zostały popełnione przed wydaniem wyroku IIK 422/19. Zdaniem Sądu, mając na uwadze postanowienie SN z dnia 13.10.2021 sygn. akt IKZP 2/21 należało orzec karę łączną obejmującą te dwa wyroki. Ponadto wyrok SN z dnia 09.01.2015r sygn. akt IV KK 224/14 stanowi, iż „stosując w prawidłowy sposób art. 4 §1 kk w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, sąd winien rozważyć „względność” ustaw przy porównaniu stanu normatywnego z daty orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz stanu normatywnego z czasu popełnienia każdego z przestępstw wchodzących w skład zbiegu – LEX 1622330, również LEX 2165561 wyrok SN z dnia 08.12.2016r sygn. IIKK 233/16.

Art. 85 § 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa – obowiązuje od 24.06.2020r.

Wobec skazanego należy stosować nowe regulacje prawne odnośnie skazania wyrokami o sygn. akt IIK 103/21 i IIK 182/21.

Artykuł 85a kk stanowi, że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

1 - granice kary łącznej od 8 miesięcy pozbawienia wolności do 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności; środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat do 7 lat.

2 – granice kary łącznej od 1 rok i 1 miesiąc pozbawienia wolności do 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Sama instytucja wyroku łącznego, choć w praktyce z reguły prowadzi do polepszenia sytuacji skazanego, to jednak - zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny - kara łączna orzekana w wyroku łącznym powinna stanowić swego rodzaju korektę poprzez pryzmat oceny dotychczasowego przebiegu okresu wykonywania poszczególnych kar zawartych w podlegających łączeniu wyrokach. Zatem kara łączna nie jest i nie powinna być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, swoista premia, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości pozostających w realnym zbiegu przestępstw.

Skazany P. K. pierwsze przestępstwo kwalifikowane z art. 178a§1kk popełnił dnia 28.10.2019r, kolejne 24.11.2019r i 05 stycznia 2020r. Związek miedzy tymi przestępstwami jest bardzo ścisły, a w ocenie Sądu wymiar kary 1 roku pozbawienia wolności oddaje zawartość kryminalną wszystkich czynów, jakich sprawca się dopuścił.

Odnośnie wymiaru kary łącznej w punkcie 2 wyroku zauważyć należy, iż skazania dotyczą innych przestępstw, popełnionych również umyślnie. Wymiar kary łącznej 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatny do wagi czynów, działania sprawcy.

Jak wynika z opinii ZK, skazany w warunkach izolacji zachowuje się prawidłowo, jest nagradzany za zachowanie. Od 21.01.2022r jest odpłatnie zatrudniony w N. A.. Był uczestnikiem różnego rodzaju zajęć kulturalno – oświatowych oraz programów korekcyjnych.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Zauważyć należy, iż wobec skazanego orzeczono w wyroku IIK 103/21 dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Zaliczono okres pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Skazanego zwolniono z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, ponieważ nie osiąga on dostatecznych dochodów na ich poniesienie, a poza tym jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym w kwocie 800zł miesięcznie.

1.PODPIS

{KONIEC}