Sygn. akt XVII AmC 12008/12

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Dariusz Dąbrowski

Protokolant: stażysta Grzegorz Szpak

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w P.

przeciwko P. J. i R. J.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I.  uznaje za niedozwolone i zakazuje P. J. i R. J. wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„Strony ustalają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy wynikające z przyczyn od niego niezależnych”

II.  Zasądza solidarnie od pozwanych P. J.i R. J.na rzecz (...)w P.kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III.  nakazuje pobrać solidarnie od P. J. i R. J. na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Warszawie kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem opłaty stałej od pozwu, od której uiszczenia powód był zwolniony z mocy prawa

IV.  Zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym solidarnie na koszt P. J. i R. J..

SSO Dariusz Dąbrowski

Na skutek sprzeciwu pozwanych od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 października 2013r., Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 18 marca 2014r.

Utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 21 października 2013r. w całości.

SSR del. Adam Malinowski