Sygn. akt IX P 484/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko W. K.

o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

I.  zasądza od pozwanego W. K. na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 2 920 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 października 2019 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego W. K. na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 892 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 675 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.