Sygn. IV Kz 103 / 13

Ds 55 / 12 / S PR w G.

POSTANOWIENIE

Dnia 7 lutego 2013r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Jankowska

Sędziowie: SO Bożena Majgier - Strączyńska

SO Ryszard Małachowski ( spr. )

Protokolant: Beata Litra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Janiny Rzepińskiej

po rozpoznaniu w sprawie T. S. oskarżonego o czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk zażalenia wniesionego przez oskarżonego na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 12 listopada 2012r. sygn. II K 414 / 12 w przedmiocie odmowy przyjęcia środka odwoławczego na podstawie art. 437 § 1 kpk w zw. z art. 466 § 1 i 2 kpk

postanawia

uchylić zaskarżone zarządzenie i przyjąć do rozpoznania apelację z dnia 23 października 2012r. oskarżonego T. S. od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dn. 11 września 2012r., sygn. II K 414 / 12.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 12 listopada 2012r. Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie odmówił przyjęcia apelacji złożonych dnia 23. 10. 2012r. i dnia 28. 10. 2012r przez oskarżonego T. S. od wyroku tegoż Sądu z dnia 11 września 2012r. stwierdzając, że apelacje złożone zostały po terminie.

Z powyższym zarządzeniem nie zgodził się oskarżony stwierdzając, że nie ma on problemów matematycznych i apelacje złożył w terminie. Dlatego wnosi o przyjęcie obu jego apelacji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione.

Lektura akt sprawy dowidzi, że wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie złożyła wyłącznie obrońca oskarżonego i w dniu 11 października 2012r. taki dokument został jej doręczony, zaś obrońca w terminie czternastodniowym, bo w dniu 25 października 2012r. ( data stempla pocztowego ) złożyła apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie z dn. 11 września 2012r. Pomimo, że oskarżony nie składał wniosku o doręczenie mu odpisu wyroku z uzasadnieniem na piśmie i w ten sposób nie otworzył dla siebie odrębnej drogi procesowej do zaskarżenia wskazanego wyżej wyroku, to miał on pełne prawo złożyć apelacje w terminie procesowym otwartym dla jego obrońcy. Zatem jego apelacja z dn. 23 października 2012r. złożona w administracji Aresztu Śledczego w G. w dniu 23 października 2012r. wniesiona została w terminie i podlega przyjęciu do rozpoznania. Ponieważ ostatecznym terminem do wniesienia apelacji był dzień 25 października 2012r., drugie pismo oskarżonego z dnia 28 października 2012r. nie może być przyjęte łącznie z apelacją wniesiona w terminie, lecz jako pismo procesowe oskarżonego zawierające argumentację stanowiącą uzupełnienie do tej zwartej w apelacji z dn. 23 października 2012r., będzie zgodnie z obowiązując procedurą odwoławczą również przedmiotem badania przez Sąd II instancji.

Tak argumentując, Sąd Okręgowy postanowił jak wyżej.