Sygn. akt II S 325/21

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący; Sędzia (del) Marzena Szymańska

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi M. B. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie sygn. akt I C 978/18/S

postanawia:

oddalić skargę.

Sędzia (del) Marzena Szymańska

UZASADNIENIE

Skarżący domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie do sygn. akt I C 978/18/S, wydania Sądowi Rejonowemu zaleceń do podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności i zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 3.000 zł.

Prezes Sądu Rejonowego zgłosił swój udział w sprawie i domagał się oddalenia skargi podając, że nie doszło do przewlekłości postępowania oraz przedłożył sprawozdanie w czynności podjętych w sprawie. W szczególności uczestnik podniósł, iż pełnomocnik powoda wbrew treści skargi, otrzymał za równo odpis opinii uzupełniającej biegłego M. Ś. z dnia 31.05.2021r. jak i opinię biegłej M. K.. Zaprzeczył także aby w sprawie doszło do bezczynności sądu, który przed zakończenie postępowania dowodowego oczekuje na zeznania świadka zamieszkałego za granicą, które zostaną złożone w drodze pomocy prawnej.

Sąd Okręgowy na podstawie analizy akt sprawy ustalił, że pozew M. B. został złożony w dniu 5 lipca 2018 roku. Akta sprawy zostały przedłożone sędziemu referentowi w dniu 9 lipca 2018 roku i tego samego dnia zostało wydane pierwsze zarządzenie. W okresie od 21 lipca do 26 sierpnia 2018 roku Sędzia Referent przebywała na urlopie wypoczynkowym i w dniu 27 sierpnia 2018 roku Sędzia Referent zarządziła doręczenie odpisu pozwu stronie pozwanej. W dniu 1 października 2018 roku do Sądu wpłynęła odpowiedź na pozew. W dniu 19 października 2018 roku Sędzia referent wydała zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 18 stycznia 2019 roku. Na rozprawie w dniu 18 stycznia 2019 roku Sędzia referent wydała postanowienie o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadków, zakreślając jednocześnie pełnomocnikowi powoda termin tygodniowy celem wskazania świadków i ich adresów zamieszkania, pod rygorem pominięcia dowodu z zeznań świadków zgłoszonych w terminie późniejszym. Ponadto postanowiono o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków w trybie pomocy prawnej przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania świadków. Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 25.10.20219r., po wcześniejszym wysłaniu odezwy o udzielenie pomocy prawnej i wezwań o dołączenie brakującej dokumentacji medycznej. Jednocześnie skierowano odezwę do tłumacza przysięgłego języka rumuńskiego. Przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty wpłynęły do Sądu 3 lipca 2019 roku. W kolejnych dniach do tutejszego Sądu wpływały pisma podmiotów medycznych z dokumentacją medyczną powoda, w tym ostatnie pismo wpłynęło w dniu 10 lipca 2019 roku. Następnie skierowana została korespondencja zagraniczna do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka. Sąd rozpoznawał także wnioski o przyznanie wynagrodzenia tłumaczowi i zwrot wydatków za udostępnienie dokumentacji medycznej. Rozprawa z dnia 25 października 2019 roku została odroczona na dzień 6.03.2020r. celem przesłuchania powoda. Przed rozprawa z 6.03.2020r. Sąd weryfikował dane świadka i korespondował z pełnomocnikiem pozwanego i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej. Na rozprawie 6 marca 2020 roku, po przesłuchaniu powoda, wydano postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego ortopedy oraz o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego neurologa. Jednocześnie wezwano powoda do uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłych po 250 zł na każdą z opinii, pod rygorem pominięcia dowodu, w terminie dwóch tygodni. Po ustaleniu czy wpłynęła zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego w dniu 24 kwietnia 2020 roku zarządzono, aby skierować odezwę do biegłego lek. med. M. Ś. i poinformowano pełnomocników o terminie wykonania opinii - sześć miesięcy. Od 26 października do 24 listopada 2020 roku akta niniejszej sprawy znajdowały się u pani Wizytator.

W dniu 16 grudnia 2020 roku do tutejszego Sądu złożona została opinia biegłego sądowego lek. med. M. Ś. wraz z rachunkiem. Po zweryfikowaniu rachunku przez Oddział Finansowy wydano postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu.

W dniu 15 lutego 2021 roku do tutejszego Sądu wpłynęły zarzuty powoda do opinii biegłego sądowego lek. med. M. Ś.. Wobec zwrotu odezwy w dniu 31 marca 2021 roku ponownie nadano bieg korespondencji zagranicznej, zarządzono wypłatę wynagrodzenia biegłemu i zarządzono doręczenie biegłemu odpisu zarzutów powoda. Zarządzono również wezwanie biegłej sądowej lek. med. M. K. do przedłożenia opinii w terminie dwóch tygodni pod rygorem grzywny. W dniu 11 maja 2021 roku do tutejszego Sądu wpłynęła opinia sporządzona przez biegłego sądowego lek. med. M. K. wraz z rachunkiem. W dniu 31 maja 2021 roku do tutejszego Sądu wpłynęło pismo biegłego sądowego lek.med. M. Ś., w którym biegły ustosunkował się do zarzutów powoda wraz z rachunkiem. Rachunki obydwu biegłych zostały skierowane do Oddziału Finansowego celem weryfikacji.

Zarządzeniem z 31 sierpnia 2021 roku zarządzono doręczenie pełnomocnikom stron odpisu opinii biegłej sądowej lek. med. M. K. z 10 kwietnia 2021 roku, wzywając do wniesienia ewentualnych zarzutów do opinii, w terminie dwóch tygodni pod rygorem pominięcia później zgłoszonych. Ponadto zarządzono doręczenie pełnomocnikom stron odpisu pisma biegłego sądowego lek. med. M. Ś. z 31 maja 2021 roku, wzywając biegłego do ustosunkowania się w terminie dwóch tygodni, pod rygorem pominięcia późniejszego stanowiska. Powyższe opinie zostały doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 10 września 2021 roku, a pełnomocnikowi strony pozwanej w dniu 9 września 2021 roku (k. 489).

W dniu 14 września 2021 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłych, odpis przedmiotowego postanowienia ekspediowano do pełnomocników stron i biegłych 15 września 2021 roku. Aktualnie Sąd oczekuje na wpływ korespondencji od Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii, w związku ze skierowanym 19 kwietnia 2021 roku wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M. L..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku, poz. 1259 ze zm.) strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 ustawy).

Nie można zgodzić się z twierdzeniami skargi, iż w sprawie nie są podejmowane żadne czynności a Sąd pozostaje bezczynny. Sąd Okręgowy zauważa, że od daty wpływu pozwu wszystkie czynności procesowe podejmowane są przez sędziego referenta bez zbędnej zwłoki, w krótkich terminach a ewentualne opóźnienia wystąpiły z przyczyn od Sądu niezależnych. Okres oczekiwania na wydanie opinii przez biegłych lekarzy, zwłaszcza przez lekarzy ortopedów jest w Okręgu Krakowskim dość długi, ponieważ zbyt mało lekarzy zgłosiło się wnioski o wpisy na listę biegłych i niewielu z nich podejmuje się wykonania opinii. Także czas realizacji odezwy o przesłuchanie świadka zamieszkałego za granicą, w Mołdawii, jest niezależny od Sądu, zwłaszcza w trakcie trwania pandemii oraz biorąc pod uwagę konieczność dokonywania tłumaczeń dokumentów sądowych. Faktycznie od dnia 31.05.2021r. do dnia 31.08.2021r. miało miejsce opóźnienie, w okresie tym były jedynie zweryfikowane przez Oddział Finansowy Sądu rachunki biegłych pod względem ich zgodności formalno-rachunkowej, jednak jego wystąpienie nie oznacza, że w sprawie wystąpiła przewlekłość postępowania. W okresie tym przypada także kolejna przerwa urlopowa. Zgodnie z odpowiedzią na skargę złożoną przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sędzia referent przebywa od 23.06.2021r. na długotrwałym zwolnieniu lekarskim a podział referatu nastąpi o ile zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone. Obecnie brak jest potrzeby wyznaczenia terminu kolejnej rozprawy, ponieważ Sąd oczekuje na zwrot odezwy o przesłuchanie świadka przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii. Czas oczekiwania jest niezależny od Sądu.

W niniejszej sprawie postępowanie zostało wszczęte 5.07.2019r. roku, zostało też przeprowadzone prawie całe postępowanie dowodowe, za wyjątkiem zeznań jednego świadka (zamieszkałego za granicą), nie można zatem uznać aby doszło do przewlekłości postępowania, zwłaszcza w świetle powyższej opisanych szczególnych okoliczności.

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.).

Sędzia (del) Marzena Szymańska

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...) (...) (...)

4.  (...) (...)