Sygn. akt II C 1441/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w składzie :

Przewodniczący : Sędzia Dorota Liczberska – Dębska

Protokolant :Gabriela Gierach

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa T. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 107.244 zł

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz T. W. :

a) kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lipca 2018 roku do dnia zapłaty;

b) kwotę 5.697 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lipca 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie;

3.  ustala, że pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ponosi odpowiedzialność za dalsze, mogące wystąpić w przyszłości, skutki wypadku, jakiemu uległ powód T. W. w dniu 8 września 2016 roku;

4.  zasądza od T. W. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1.487,39 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

5.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.999,87 zł (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

6.  nakazuje pobrać z zasądzonego świadczenia od T. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2.990,70 zł (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od oddalonej części powództwa.