Sygn. akt IX P 441/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Klaudyna Książek-Stasiak

Protokolant: stażysta Dominika Skarbek

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2022 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.

przeciwko T. S.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na rzecz pozwanego T. S. kwotę 287 zł (dwustu osiemdziesięciu siedmiu złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

sędzia Klaudyna Książek-Stasiak