Sygn. akt II K 243/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu w dniach 24.06.2022r. i 06.07.2022r.

sprawy

K. J.

s. S. i M. z domu K.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 02 kwietnia 2022r. w K., na ul. (...) dokonał rozboju w ten sposób, że używając przemocy w postaci pociągnięcia E. W. za włosy, przewrócenia na ziemię a następnie kopnięcia w twarz spowodował u niej obrażenia ciała w postaci krwiaka okularowego okolicy oczodołu prawego i okolicy podoczodołowej oraz w okolicy ciemieniowej po stronie prawej żywą bolesność palpacyjną na powierzchni 4x4 cm, które to obrażenia naruszają czynność narządu ciała na okres poniżej 7 dni, a następnie dokonał kradzieży należącego do pokrzywdzonej telefonu komórkowego (...) 8i o wartości 800 zł,

tj. o czyn z art. 280 §1 kk w zb. z art. 157 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk

II.  W dniu 02 kwietnia 2022r. w K., przy ul. (...) nie stosował się do orzeczonego w wyroku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 18 lutego 2022r. sygn. akt II K 509/21 zakazu kontaktowania się i zbliżania do E. W. na odległość mniejszą niż 100 metrów,

tj. o czyn z art. 244 kk

I.  oskarżonego K. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

-

za czyn z pkt I a/o z mocy art. 280 §1 kk w zb. z art. 157 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 280 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności;

-

za czyn z pkt II a/o z mocy art. 244 kk skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 85 §1 kk i art. 86 §1 kk łączy orzeczone jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce orzeka karę łączną 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 63 §1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 06.04.2022r. godz. 21:20;

IV.  na podstawie art. 41a §1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej E. W. na odległość mniejszą niż 100 (sto) metrów przez okres 3 (trzech) lat;

V.  na podstawie art. 46 §1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 800 (osiemset) złotych na rzecz pokrzywdzonej E. W., tytułem równowartości ukradzionego mienia;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. R. A. kwotę 804 (osiemset cztery) złote tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 300 (trzysta) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 184,92 (sto osiemdziesiąt cztery 92/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 243/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

K. J.

III.  W dniu 02 kwietnia 2022r. w K., na ul. (...) dokonał rozboju w ten sposób, że używając przemocy w postaci pociągnięcia E. W. za włosy, przewrócenia na ziemię a następnie kopnięcia w twarz spowodował u niej obrażenia ciała w postaci krwiaka okularowego okolicy oczodołu prawego i okolicy podoczodołowej oraz w okolicy ciemieniowej po stronie prawej żywą bolesność palpacyjną na powierzchni 4x4 cm, które to obrażenia naruszają czynność narządu ciała na okres poniżej 7 dni, a następnie dokonał kradzieży należącego do pokrzywdzonej telefonu komórkowego (...) 8i o wartości 800 zł,

tj. o czyn z art. 280 §1 kk w zb. z art. 157 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk

IV.  W dniu 02 kwietnia 2022r. w K., przy ul. (...) nie stosował się do orzeczonego w wyroku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 18 lutego 2022r. sygn. akt II K 509/21 zakazu kontaktowania się i zbliżania do E. W. na odległość mniejszą niż 100 metrów,

tj. o czyn z art. 244 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Napad na pokrzywdzoną E. W., użycie wobec niej przemocy fizycznej i spowodowanie obrażeń ciała , zabór mienia

Zeznania pokrzywdzonej E. W.

7v-8,110v-111

Zeznania świadka I. O.

14v, 111-111v

Protokół oględzin miejsca zdarzenia

K. 10-12

Protokół oględzin ciała z opinią biegłego lekarza

19-22

Zeznania W. Z.

32v, 117-117v

Płyta DVD z zapisem kamer monitoringu k. 29

Niestosowanie się do sądowego zbliżania się do E.

W.

Zeznania świadka E. W.

7v-8,110v-111

Wyjaśnienia oskarżonego

47-49, 54-55, 110-110v

Wyrok SR w Kętrzynie IIK 509/21

30

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

K. J.

I. W dniu 02 kwietnia 2022r. w K., na ul. (...) dokonał rozboju w ten sposób, że używając przemocy w postaci pociągnięcia E. W. za włosy, przewrócenia na ziemię a następnie kopnięcia w twarz spowodował u niej obrażenia ciała w postaci krwiaka okularowego okolicy oczodołu prawego i okolicy podoczodołowej oraz w okolicy ciemieniowej po stronie prawej żywą bolesność palpacyjną na powierzchni 4x4 cm, które to obrażenia naruszają czynność narządu ciała na okres poniżej 7 dni, a następnie dokonał kradzieży należącego do pokrzywdzonej telefonu komórkowego (...) 8i o wartości 800 zł,

tj. o czyn z art. 280 §1 kk w zb. z art. 157 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Brak napaści oskarżonego na pokrzywdzoną, niespowodowanie obrażeń ciała i brak zaboru mienia

Wyjaśnienia oskarżonego

47v-48

110-110v

Zeznania świadka R. K.

66v67, 117v

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania E. W.

Jej zeznania odzwierciedlają stan faktyczny, są szczere i zgodne z zeznaniami I. O. i W. Z., opinią biegłego lekarza w zakresie obrażeń ciał, które wystąpiły w miejscach wskazanych przez pokrzywdzoną jako miejsca ciosów, materiałem filmowym.

Zeznania świadów I. O., W. Z.

Są zbieżne między sobą i z zeznaniami pokrzywdzonej, opisują zdarzenie (faktu pobicia i kradzieży nie widziały) jako charakteryzujące się przerażeniem pokrzywdzonej, jej głośnym krzykiem wyrażającym najwyższym przerażeniem, kobiety potwierdzają, że pokrzywdzona prosiła napastnika o oddanie jej telefonu.

Opinia lekarska, protokół oględzin, materiał filmowy

Jako dowody w pełni obiektywne nie wymagają szczególnego omawiania i należy ja przyjąć jako wiarygodne

Wyjaśnienia oskarżonego w części w jakiej przyznaje się on do zlekceważenia zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej

Wiarygodne, gdyż nie ma wątpliwości, że oskarżony zbliżył się do pokrzywdzonej w celu nawiązania kontaktu i dokonania napadu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Nie przyznaje się do napadu przez wzgląd na odpowiedzialność karną, jego wyjaśnienia są sprzeczne z materiałem dowodowym na podstawie, którego zbudowano stan faktyczny w sprawie

Zeznania R. K.

Zasłania się niepamięcią spowodowaną nadużyciem alkoholu, jego zeznania są nieużyteczne

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I tiret 1, 2

K. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Tiret 1 – użycie przemocy na osobie i zabór mienia wyczerpuje znamiona art. 280§1 kk, złamanie zakazu sądowego zbliżania się do osoby - art. 244kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. J.

I tiret 1

I

Oskarżony, posiadający aktywny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej zlekceważył go, podbiegł do przechodzącej w pobliżu E. W., brutalnie użył wobec niej przemocy, której nie zaprzestał, gdy pokrzywdzona upadła na ziemię, a następnie zabrał jej w celu przywłaszczenia teflon. Pokrzywdzona i oskarżony w przeszłości stanowili parę, lecz dziewczyna opuściła go z uwagi na stosowaną przemoc. Wyrokiem z dnia 18.02.2022r., a zatem wydanym niespełna 2 miesiące przez zdarzeniem z niniejszej sprawy, K. J. został skazany za groźby uszkodzenia ciąży dziewczyny (i inne) oraz groźbą i przemocą zmusił ją do obcowania płciowego – art. 197§1 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Nic go to to nie nauczyło. Całkowicie zlekceważył i wyrok sądu i obowiązujące prawo i ponownie w brutalny sposób zaatakował. Wykazał, że nie obowiązują go żadne normy społeczne i prawo (siły) stanowi on.

Nie może być na to zgody. Taki człowiek jak oskarżony nie zasługuje na to, by żyć, w chwili obecnej, wśród społeczeństwa. Stanowi bowiem realne zagrożenia dla zdrowia, życia i wolności osób, które weźmie sobie na cel. W tej sprawie na cel wziął sobie byłą dziewczynę. Oskarżony jest dobrze zbudowanym, silnym mężczyzną, pokrzywdzona drobną kobietą, która fizycznie nie ma możliwości przeciwstawienia się takiemu jak oskarżony agresorowi. Dokonał on brutalnego ataku na osobę wobec osoby, którą nie tak dawno zgwałcił i którą zastraszył, próbował pozbawić godności. Nie wyraził z tego powodu żadnej skruchy. W tej sytuacji w celu ochrony społeczeństwa jedyną w miarę skuteczną metodą jest zastosowanie stosunkowo surowej kary pozbawienia wolności, gdyż z pewnością resocjalizacja K. J. wymaga wiele wysiłków i dużo czasu. W tym czasie osoby takie jak pokrzywdzona i inne (gdyż nie jest ona jedyną ofiarą przestępczych działań oskarżonego) znajdą bezpieczeństwo i wytchnienie przed osobą, która jest w zwyczajny sposób niebezpieczna dla otoczenia. Stąd konieczne jest wymierzenie mu istotnie surowej kary, a taką jest kara 6 lat pozbawienia wolności. Niższa kara spowodowałaby u oskarżonego głębokie poczucie bezkarności i lekceważenia porządku prawnego, byłaby niesprawiedliwa wobec pokrzywdzonej, a w zakresie prewencji ogólnej kształtowałaby wrażenie bezsilności prawa. Oto powiem sprawca skazany 18 lutego 2022r. na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, między innymi za zgwałcenie pokrzywdzonej, niczego nie nauczony ponownie ją atakuje, bije, zadaje ból, okrada, powoduje traumatyczne poczucie strachu i poniżenia. Mówiąc literacko wdeptuje swoją ofiarę i jej godność jako człowieka, który jest daleko słabszą od niego osobą, w ziemię. Powoduje, że ofiara panicznie się go boi do tego stopnia, że nie jest w stanie zeznawać w jego obecności na rozprawie. W takim wypadku oprócz zadań resocjalizacyjnych kara musi zawierać elementy izolacyjne, chroniące pokrzywdzona i w ogóle społeczeństwo przed niebezpieczeństwem spotkania na swej drodze osoby takiej jak oskarżony. Co do czynu z pkt. I aktu oskarżenia oskarżony wnosi o łagodny wymiar kary, ale przez wskazane tu okoliczności obciążające, przy braku łagodzących, nie może to być uwzględnione.

Również łagodna nie może być kara z pkt. II aktu oskarżenia. Podobnie jak w przypadku pierwszego zarzutu także i tu należy zwrócić uwagę na zdegenerowanie oskarżonego w stosunku do istniejącego porządku prawnego. Niespełna 2 miesiące wcześnie przed zdarzeniem został skazany (k. 30) i orzeczono wobec niego jako środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej, a on łamie go, podbiega do idącej E. W. i atakuje ją. Adekwatna jest zatem kara 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzona kara łączna 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do wagi popełnionych przez K. J. przestępstw i spełnia dyrektywy określone w art. 53 kk . Odzwierciedla zadania postawione karze w odniesieniu do indywidualnego i ogólnego oddziaływania.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. J.

III

I

Na poczet kary pozbawienia zalicza się okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie (art. 63§1 kk).

IV

I, II

W świetle przytoczonych wyżej okoliczności orzeczenie zakazu zbliżania się oskarżonego do pokrzywdzonej jest oczywisty

V

I

Wobec tego, że pokrzywdzona nie odzyskała ukradzionego jej przez oskarżonego telefonu należało tytułem naprawienia szkody zobowiązać go do zwrotu równowartości pieniężnej zagarniętego mienia

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI, VII

Tytułem wykonywanej obrony z urzędu wobec oskarżonego należało obrońcy zasądzić koszty obrony uwzględniając nakład pracy i ilość rozpraw.

Natomiast fakt, że oskarżony nie posiada majątku, przebywa w zakładzie karnym uzasadniał zwolnienie go z ponoszenia sądowych kosztów postępowania w całości.

6.  1Podpis