Sygn. akt VIII C 1451/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 23 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym

w składzie: przewodniczący: Sędzia Bartek Męcina

protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2022 roku w Ł.

sprawy z powództwa T. R.

przeciwko J. S.

o zapłatę

1.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 16.786,94 zł (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

2.  zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powódki T. R. kwotę 15.770,65 zł (piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt pięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty,

3.  oddala powództwo w pozostałej części.