Sygn. akt VIII U 346/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant sekretarz A. K.

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania M. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z udziałem (...) spółka komandytowa w Ł.

z dnia 10 stycznia 2022 roku numer (...)

o ustalenie podlegania ubezpieczeniom

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od M. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Jacek Chrostek