Sygnatura akt II C 2375/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca: Sędzia S.O. Dorota Liczberska-Dębska

Protokolant: sekr. sąd. Gabriela Gierach

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2022 r. w Ł.

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko (...) Bank (...) w W. działający w Polsce poprzez (...) Bank (...) ( S.A.) Oddział w Polsce

o ustalenie i zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od E. K. na rzecz (...) Bank (...) w W. działający w Polsce poprzez (...) Bank (...) ( S.A.) Oddział w Polsce

kwotę 25.017 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z ustawowymi odsetkami za opóźnieniem od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.