Sygn. akt VIII U 634/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

sędzia Teresa Kalinka

Protokolant

Renata Figiel

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2022 r. w Gliwicach

sprawy G. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania G. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

z dnia 27 maja 2022 r. nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje G. K. prawo do emerytury pomostowej poczynając od 20 kwietnia 2022r.

(-) sędzia Teresa Kalinka

Sygn. VIII U 634/22

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27 maja 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. odmówił ubezpieczonemu G. K. prawa do emerytury pomostowej, ponieważ ubezpieczony nie udowodnił, aby przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

G. K. w odwołaniu domagał się zmiany decyzji i przyznania prawa do wnioskowanego świadczenia, ponieważ spełnia warunki do emerytury pomostowej. Dopiero podczas kompletowania dokumentów zorientował się ,że w świadectwie pracy podano błędne dane odnośnie stanowisk pracy.

ZUS wniósł o oddalenie odwołania podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

G. K. urodził się w dniu (...).

W dniu 28 kwietnia 2022 roku złożył wniosek o emeryturę pomostową. Nadal pozostaje w zatrudnieniu. . Udowodnił ponad 46 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym ZUS uznał 20 lat 9 miesięcy pracy w szczególnym charakterze po dniu 1 stycznia 1999 roku. Nie zaliczono do pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia w (...) KWK (...) w okresach :

- od 6 maja 1983 roku do 30 kwietnia 1987 roku na stanowisku ślusarza mechanika:

- od 1 maja 1987 roku do 31 sierpnia 1991 roku na stanowisku ustawiacza, ponieważ nie wpisano, ze chodzi o ustawiacza pociągów;

- od 1 września 1991 roku do 30 listopada 1994 roku , ponieważ pracodawca nie określił charakteru wykonywanej pracy;

-od 1 grudnia 1994 roku do 31 marca 1999 roku na stanowisku pomocnika maszynisty- ustawiacza.

Z zeznań świadków i przesłuchania ubezpieczonego wynika, że od czasu uzyskania uprawnień manewrowego i zwrotnicowego w listopadzie 1983 roku wykonywał pracę manewrowego, a od daty uzyskania uprawnień ustawiacza pociągów w kwietniu 1987 – pracę na tym stanowisku. Nigdy nie był pomocnikiem maszynisty . Nie był również ślusarzem w latach 1991-1994 r. Od 1987 roku do 2018 roku wykonywał pracę w tym samym dziale , w tym samym miejscu na stanowisku ustawiacza pociągów, ,a wcześniej manewrowego. Była to praca na oddziale kolejowym na kopalni. Jego koledzy z działu – świadkowie : M. O. i J. Ś. potwierdzili charakter pracy w charakterze manewrowego i ustawiacza pociągów przed 1999 rokiem. Po tej dacie ubezpiecozny nadal wykonywał taką samą pracę, w tym samym miejscu.

Obaj świadkowie otrzymali świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Świadek S. musiał interweniować u pracodawcy, ponieważ wpisano, ze był pracownikiem fizycznym na powierzchni, podczas gdy cały czas wykonywał pracę w oddziale kolejowym na stanowiskach od manewrowego do sztygara oddziałowego. Świadkowie i ubezpieczony nie potrafili wyjaśnić dlaczego w jego świadectwie pracy podano w okresach : od 1 września 1991 roku do 30 listopada 1994 roku i od 1 grudnia 1994 roku do 31 maja 1999 roku nieprawidłowe nazwy stanowiska.

Praca na stanowisku ustawiacza dotyczyła ustawiania pociągów. Była to praca stała i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stan faktyczny sąd ustalił na podstawie akt ZUS, akt osobowych ubezpieczonego oraz jego przesłuchania. Dał wiarę zeznaniom świadków i ubezpieczonego . Są one przekonujące i znajdują potwierdzenie w aktach osobowych ubezpieczonego

Strony nie zgłosiły dalszych wniosków dowodowych.

Sąd zważył, co następuje:

Ubezpieczony domagał się prawa do emerytury pomostowej na podstawie art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2022 poz. 1340) zgodnie z którym prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)  urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; Ten warunek jest spełniony.

2)  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat. Organ rentowy zaliczył do pracy o szczególnym charakterze 20 lat i 9 miesięcy w okresie od 1 kwietnia 1999 roku do 31 grudnia 2021 roku, z wyłączeniem okresów niezdolności do pracy , zgodnie ze złożonymi przez pracodawcę drukami ZSWA. Była to praca na stanowisku ustawiacza zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związana z utrzymaniu ruchu pociągów wymieniona w załączniku nr 2 poz. 6 do ustawy o emeryturach pomostowych ;

3)  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Ubezpieczony ma ukończone 61 lat;

4)  ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. Odwołujący ma ponad 46 lat okresów składkowych i nieskładkowych;

5)  przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; Ta przesłanka była sporna. Ubezpieczony wykazał, że przed 1 stycznia 1999 roku wykonywał taką samą pracę, na takim samym stanowisku jak po niekwestionowanym przez organ rentowy stanowisku po dniu 1 kwietnia 1999 roku. Jest to wiec praca wymieniona na zarówno w art. 32 ustawy emerytalnej wymieniona w wykazie A Dział VIII Poz. 15 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jak również w załączniku nr 2 poz. 6 do ustawy o emeryturach pomostowych, a więc w art. 3 ust.1 i 3 tej ustawy. Z uwagi na bezsporny ponad 20-letni okres pracy o szczególnym charakterze po dniu 1 stycznia 1999 roku wystarczające jest udowodnienie takiej pracy przed tą datą w minimalnym zakresie. Ubezpieczony wykazał, że stanowisko ustawiacza wymienione w świadectwie pracy dotyczyło ustawiacza pociągów. Zdaniem sądu ubezpieczony pracę w szczególnych charakterze wykonywał na pewno od dnia 1 lipca 1987 roku do 31 grudnia 1999 roku.;

6)  po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;. Ta przesłanka jest bezsporna.

G. K. spełnił wszystkie warunki z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych W związku z tym zaskarżoną decyzję zmieniono przyznając prawo do emerytury pomostowej od dnia , w którym nastąpiła zmiana stanu prawnego , to jest od dnia 20 kwietnia 2022 roku. Od tej daty został uchylony pkt 7 art. 4 uzależniający prawo do emerytury pomostowej od rozwiązania stosunku pracy. Zaskarżoną decyzję zmieniono na podstawie art. 477 14 § 2 kpc.

(-) sędzia Teresa Kalinka