Sygn. akt II AKa 344/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Anna Kalbarczyk

Sędziowie: SA – Przemysław Filipkowski

SA – Dorota Radlińska /spr./

Protokolant: Mateusz Jasik

przy udziale Prokuratora Macieja Dejaka

po rozpoznaniu w dniu 08.07.2022 r.

sprawy

G. P. ur.(...) w W. s. J. i M.,

oskarżonego z art. 59 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i in.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 25.06.2021r.

sygn. akt VK 255/20

I.  Wyrok w zaskarżonej części utrzymuje w mocy;

II.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 344/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 25.06.2021 r. sygn. akt V K 255/20 .

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy – Sąd II instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. 

Apelacja obrońcy– zarzuty:

1. obrazy przepisów postępowania, która miała istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny materiału dowodowego szczegółowo wskazanego w apelacji;

2. obrazy przepisów postępowania, która miała istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 366§1 k.p.k. w zw. z art.167 k.p.k. poprzez zaniechanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy szczegółowo wskazanych w apelacji

3. naruszenia przepisów postępowania, która miała istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 424§1pkt 1 k.p.k. w sposób szczegółowo wskazany w apelacji;

4. błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku polegający na błędnym przyjęciu, że oskarżony uprawiał konopie.

☐ zasadny

☐częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Żaden z zarzutów podniesionych przez obrońcę nie był zasadny.

W punkcie 1 apelacji skarżący podnosił, iż Sąd Okręgowy dokonał dowolnej a nie swobodnej oceny zeznań K. S. oraz korespondencji z aplikacji M. nadto sprzecznej z zasadami prawidłowego rozumowania i doświadczenia życiowego.

Poddając analizie argumentację Sądu I instancji oraz zarzuty apelacyjne w tym zakresie, w ocenie Sądu Apelacyjnego stanowisko skarżącego nie było przekonujące. W przeciwieństwie do argumentacji Sądu I instancji, którą uznać należy za profesjonalną a ocenę materiału dowodowego, której dokonał ten Sąd za zgodną z dyrektywami płynącymi z instytucji zawartej w art. 7 k.p.k., stanowisko skarżącego uznać należało jedynie za polemikę z prawidłowym orzeczeniem, która wynikała z roli procesowej, tj. występowanie w przedmiotowej sprawie w charakterze obrońcy oskarżonego. Wskazać bowiem należy, iż obrońca oskarżonego nie tylko uprawniony, ale wręcz zobowiązany do jest do subiektywnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, o ile ocena taka stanowi przyjętą linię obrony. W przedmiotowej sprawie obrońca nie wykazał aby Sąd I instancji uchybił wskazywanej normie prawnej poza przedstawieniem w tym zakresie własnej -subiektywnej- oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. W szczególności nie sposób zgodzić się z twierdzeniem obrońcy, iż materiał dowodowy w postaci zeznań świadka K. S., jak też korespondencji z aplikacji M. oceniony został przez Sąd I instancji z uchybieniem normie wskazanej w art. 7 k.p.k. Wobec zarzutów obrońcy, Sąd Apelacyjny poddał szczegółowej analizie korespondencję z aplikacji M.. Kierując się zasadami logicznego rozumowania oraz doświadczeniem życiowym nie sposób w odmienny, niż to uczynił Sąd I instancji ocenić przywołany materiał. Treści, które zawiera ta korespondencja choć oczywiście nie wprost, ale w sposób nie dający się inaczej zinterpretować dotyczy środków odurzających oraz psychotropowych i obrotu tymi środkami. Zbędnym byłoby przytaczanie konkretnych cytatów z rzeczonej korespondencji, gdyż takowa w całości znajduje się w aktach. Także ocena zeznań świadka K. S., której dokonał Sąd I instancji w żadnym razie nie mogła być skutecznie podważona przez skarżącego. Analiza zeznań tego świadka nie nastręcza żadnych wątpliwości dlaczego Sąd I instancji uznał je za wiarygodne jedynie w zakresie, w jakim świadek zeznał na okoliczność swojej znajomości z oskarżonym. Ocena Sądu Okręgowego także tego dowodu pozostaje pod ochroną art. 7 k.p.k. Zarzut wskazany w punkcie 2 apelacji także nie zasługiwał na uwzględnienie. Istotnie w toku postepowania nie zostały ustalone osoby, które w korespondencji poprzez M. posługiwały się danymi – D. S. i J. J. (2). Nie ustalenie tych osób wobec trudności obiektywnych nie mogło jednocześnie oznaczać, iż treści wynikające z korespondencji, jaką prowadzili z oskarżonym nie mogły stanowić materiału w przedmiotowej sprawie. Wręcz przeciwnie. Z punktu widzenia odpowiedzialności karnej oskarżonego nie było konieczności ustalenia tych osób, gdyż treści zawarte w korespondencji z nimi stanowiły wystarczający materiał dowodowy, świadczący o winie oskarżonego. Słusznie wskazał Sąd I instancji, iż nomenklatura używana przez rozmówców była charakterystyczna dla osób trudniących się obrotem narkotykami i zasadnie uznał, iż w oparciu o te treści oskarżonemu przypisać należało udzielanie tym osobom środków psychotropowych.

Nie sposób także podzielić zarzutu obrońcy, który wskazany został w punkcie 3 apelacji. O ile rzeczywiście sporządzone w sprawie uzasadnienie charakteryzuje się daleko idącą zwięzłością, o tyle nie zawiera ono uchybień wskazanych przez obrońcę. Nadto należy mieć także na uwadze treść art. 455a k.p.k.

Ostatni z zarzutów apelacyjnych /pkt 4/ dotyczył czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 2 wyroku, który także nie zasługiwał na uwzględnienie. Wbrew twierdzeniom obrońcy, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy po poddaniu ocenie zgodnie z zasadami logicznego rozumowania i doświadczeniem życiowym uprawniał do ustalenia, że oskarżony uprawiał konopie inne niż włókniste w postaci trzech krzewów roślin. Ponownie skarżący realizując profesjonalnie obowiązki obrońcy w uzasadnieniu apelacji podnosi jedynie te okoliczności, które gdyby były jedynymi dowodami w sprawie z pewnością nie mogłyby doprowadzić do przypisania oskarżonemu sprawstwa. Także w tym zakresie odmiennie niż obowiązek obrońcy /działanie jedynie na korzyść oskarżonego/ Sąd zobowiązany był przeanalizować wszelkie zgromadzone w sprawie dowody i poddać je ocenie. Słusznie zatem ustalił Sąd I instancji, iż oskarżony na swoim telefonie, który został zabezpieczony w folderze „Galeria” posiadał cztery zdjęcia krzewów konopi. Faktycznie krzewy konopi rosły przy posesji oskarżonego, jednakże na zewnątrz siatki ogrodzeniowej jego posesji. Jednakże jeden z ujawnionych krzewów przywiązany był do tej siatki. To także okoliczność, która z oczywistych powodów nie została wskazana przez obrońcę w apelacji. Reasumując wskazać należy, iż przywołane powyżej okoliczności, a pominięte przez skarżącego, zasadnie stanowiły podstawę ustaleń faktycznych , co w konsekwencji doprowadziło do przypisania oskarżonemu czynu w punkcie 2 wyroku.

Wnioski

o zmianę i uniewinnienie oskarżonego

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec uznania w całości zarzutów apelacyjnych za niezasadne- także wnioski uznać należało w całości za niezasadne .

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Nie wystąpiły.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok w zaskarżonej części.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wobec nie uwzględnienia apelacji.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Brak

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.  2.

zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami Skarb Państwa

7.  PODPIS

Anna Kalbarczyk

Przemysław Filipkowski Dorota Radlińska

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 25.06.2021r. sygn. akt V K 255/20

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐w całości

☒w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana