UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 51/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie VII K 565/21

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Obrazy prawa procesowego tj. art. 7 kpk i art. 5 § 2 kpk poprzez dowolną ocenę dowodów i naruszenie zasady in dubio pro reo i powiązany zarzut błędów w ustaleniach faktycznych poprzez wadliwe przyjęcie, że oskarżony był tym uczestnikiem zdarzenia, który przeszukał kieszenie pokrzywdzonego i zabrał mu telefon komórkowy działając w zamiarze bezpośrednim ukierunkowanym na zabór mienia i osiągnięcie korzyści majątkowej.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty są chybione. Sąd Rejonowy dokonał prawidłowej oceny dowodów i właściwie ustalił stan faktyczny, co zaprezentował we wzorowo sporządzonym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Ponieważ rozważania te są stronom znane, nie będą tu powielane, dość powiedzieć, że Sąd odwoławczy w pełni je aprobuje.

Odnosząc się zatem do podstawowych argumentów wyeksponowanych w apelacji wskazać należy, że przebieg inkryminowanego zdarzenia został zarejestrowany przez kamery monitoringu, a oskarżony rozpoznał się na tych nagraniach i potwierdził swoją tożsamość wskazując na siebie bez cienia wątpliwości. Skoro tak, to oskarżony ewidentnie kłamie opisując, że jedynie brał udział z innym sprawcą w pogoni za pokrzywdzonym i jego obaleniu na ziemię, a potem odszedł z miejsca zdarzenia, zaś nad pokrzywdzonym został drugi ze sprawców, który miał dokonać jego przeszukania i zabrania telefonu. Przecież na nagraniu widać, że było dokładnie odwrotnie - to drugi ze sprawców odszedł po przewróceniu pokrzywdzonego na ziemię, a to oskarżony został przy ofierze, pochylał się nad nią, obszukiwał ją. Pokrywa się to z zeznaniami pokrzywdzonego, który konsekwentnie i stanowczo zeznawał, że to właśnie wtedy został przez pochylającego się nad nim oskarżonego przeszukany i poczuł, jak sprawca wyciąga mu z kieszeni telefon komórkowy. To prawda, że pokrzywdzony był wówczas nietrzeźwy ( o godzinie 06.35 miał 0,66 ml/l alkoholu w wydychanym powietrzu - k. 16), ale ani na nagraniach nie widać, aby zachowywał się jak człowiek zamroczony alkoholem, ani z jego relacji złożonej bezpośrednio po zdarzeniu (jeszcze pod wpływem alkoholu ) nie wynika, aby mylił fakty lub czegoś nie pamiętał. Opisał zdarzenie bardzo dokładnie, nie wiedząc jeszcze, że zostało ono utrwalone na nagraniach monitoringu, a z nagrań tych wynika, że nie pomylił się ani nie koloryzował, jego opis zgadza się w pełni z obrazem utrwalonym na filmie. W kolejnych zeznaniach pokrzywdzony był spójny i konsekwentny. Pokrzywdzony nie prezentował roszczeniowej postawy wobec sprawców, nawet wybaczył oskarżonemu, ale konsekwentnie i szczerze ( a więc wiarygodnie) zeznawał, że cały czas miał w kieszeni spodni telefon komórkowy, cały czas podczas ucieczki i nawet już leżąc na ziemi czuł jego ciężar i kształt i że wyraźnie poczuł, jak po pobiciu przez dwóch sprawców, gdy jeden z nich odszedł, a drugi nad nim pozostał, ten drugi go przeszukał i wyciągnął mu z kieszeni telefon. Z nagrania wynika, że sprawcą tym był oskarżony ( który sam się na tym filmie rozpoznał). Jest to wiarygodne, tłumaczy to, dlaczego oskarżony pochylał się nad pokrzywdzonym i go obmacywał. Pokrzywdzonemu zależało na tym telefonie, miał tam wiele danych, kontakty zdjęcia, nie miał przy sobie żadnych innych cennych przedmiotów ( ani kluczy, ani portfela). Więc wiarygodne są jego zeznania, że nie zgubił go wcześniej w czasie ucieczki, tylko został on mu wyciągnięty z kieszeni przez oskarżonego.

Długotrwała i uporczywa pogoń za pokrzywdzonym, przeszukiwanie go po jego obaleniu i zabranie mu telefonu z kieszeni wskazują na utrwalony u oskarżonego zamiar bezpośredni zaboru mienia pokrzywdzonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc zarzuty apelanta z tym związane są bezzasadne.

Zatem w tej sprawie nie ma żadnych nieusuwalnych wątpliwości, gdyż zostały one rozwiane w drodze logicznej oceny dowodów.

Wniosek

O uniewinnienie, ewentualnie zmianę kwalifikacji na art. 217 § 2 kk i odstąpienie od kary, ewentualnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wyrok był słuszny, a zarzuty apelacji bezzasadne.

3.2.

Zarzut rażącej niewspółmierności kary.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Kara została wymierzona na minimalnym ustawowym poziomie. Nie zachodziły żadne podstawy uzasadniające nadzwyczajne złagodzenie kary ( apelant nawet o to nie wnosi), a zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona art. 280 § 1 kk, a nie art. 217 § 1 kk. Nie było również podstaw do przyjęcia przypadku mniejszej wagi ( uporczywa pogoń za pokrzywdzonym wskazująca na utrwalony zamiar, działanie wspólnie i w porozumieniu z innym sprawcą), zresztą apelant również i co do tej kwestii nie podniósł zarzutów.

Wniosek

O odstąpienie od wymierzenia kary ( przy przyjęciu kwalifikacji z art. 217 § 2 kk).

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Było to powyżej omówione.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok i zawarte w nim rozstrzygnięcia

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wyrok był słuszny a zarzuty apelacji bezzasadne.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Zasądzono wynagrodzenie dla obrońcy z urzędu według stawek minimalnych.

3

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono oskarżonego od kosztów sądowych.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok skazujący

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana