Sygn. akt II K 72/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: SSO Radosław Chodorowski

Ławnicy: Andrzej Zembik

Krzysztof Sztanderski

Protokolant: Agnieszka Rataj

w obecności Prokuratora Marka Błaszczyka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.07.2022 r. w C.

sprawy: F. P. , syna J. i B., ur. (...) w C., pesel (...)

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 24.03.2022r. w C. przy ul. (...), w sklepie (...) posługując się nożem i grożąc w ten sposób użyciem przemocy wobec P. K. i R. Ł., które są pracownicami w/w sklepu bezpośrednio zmierzał do dokonania kradzieży pieniędzy znajdujących się w kasie, stanowiących własność E. D., działając tym samym w zamiarze popełnienia tego czynu zabronionego, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na opór w/w pracownic sklepu

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 §2 kk

II.  W dniu 14.01.2022r. w miejscowości W., woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci marihuany o wadze 7,08 grama netto (14,21 grama brutto)

tj. o przestępstwo z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego F. P. za winnego tego, że w dniu 24.03.2022r. w C. przy ul. (...), w sklepie (...) posługując się nożem i grożąc w ten sposób natychmiastowym użyciem przemocy wobec ekspedientek - P. K. i R. Ł., bezpośrednio zmierzał do dokonania kradzieży pieniędzy znajdujących się w kasie, stanowiących własność E. D. lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na opór w/w pracownic sklepu tj. przestępstwa z art. 13 §1 kk w zw. z art. 280 §2 kk i za to na mocy art. 14 §1 kk w zw. z art. 280 §2 kk skazuje go na karę 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  uznaje oskarżonego F. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku i za to na mocy art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

3.  na mocy art. 85 §1 kk i art. 86 §1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na mocy art. 70 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przez zniszczenie dowodu rzeczowego wyszczególnionego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/571/22/N (k.156) pod poz. 1;

5.  na mocy art. 44 §2 kk orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego wyszczególnionego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/233/22/P (k.190) pod poz. 4;

6.  na mocy art. 230 §2 kpk zwraca oskarżonemu dowody rzeczowe wyszczególnione w wykazie dowodów rzeczowych nr I/233/22/P pod poz. 1-3;

7.  na mocy art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. B. kwotę (...) zł obejmującą podatek VAT tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu;

8.  na mocy art. 624 §1 kpk zwalnia oskarżonego z kosztów postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa.

Andrzej Zembik SSO Radosław Chodorowski Krzysztof Sztanderski