I C 919/20/P

WYROK CZĘŚCIOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 7 września 2022 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Monika Szczepaniec-Czech

Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2022 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. S., T. S.

przeciwko J. W., P. W. (1), P. W. (2), K. Ł., W. Ł., A. Ł., F. Ł., L. B., Z. Ł., W. W.

o eksmisję z lokalu mieszkalnego i zapłatę

przy interwencji ubocznej po stronie powoda Gminy Miejskiej K.

oraz z powództwa wzajemnego W. Ł.

przeciwko T. S.

o zapłatę

I.  nakazuje pozwanym W. Ł., A. Ł., Z. Ł. opuszczenie i opróżnienie z rzeczy oraz praw lokalu mieszkalnego nr (...) położonego przy ul. (...) w K. oraz wydanie go stronie powodowej D. S. i T. S.,

II.  oddala powództwo o eksmisję w stosunku do pozwanych P. W. (2), P. W. (1), J. W., W. W., K. Ł., F. Ł., L. B.,

III.  ustala, że pozwanym W. Ł., A. Ł., Z. Ł. przysługuje prawo do lokalu socjalnego,

IV.  wykonanie wyroku co do pkt. I-wszego wstrzymuje do czasu złożenia pozwanym W. Ł., A. Ł., Z. Ł. przez Gminę Miejską K. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.