Sygn. akt: I Ns 219/20

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Monika Mleczko-Pawlikowska

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2022 r. w Chełmnie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. M. (1), E. M., F. P., P. M., M. M. (1), W. F. (1), D. F. (1), J. K., M. M. (2)

z udziałem D. K., I. K., J. M. (2)

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd

postanawia:

1.  Oddalić wniosek.

2.  Ustalić, iż koszty postępowania ponoszą wnioskodawcy i uczestnicy postępowania, każdy zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.

Sędzia

Monika Mleczko - Pawlikowska

Sygn. akt I Ns 219/20

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy J. M. (1), E. M., F. P., P. M., M. M. (1), W. F. (1), D. F. (1), J. K., M. M. (2) wnieśli o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd w postaci:

-

zezwolenia na wystąpienie o ustalenie opłaty legalizacyjnej za przebudowę pomieszczenia strychowego w lokalu mieszkalnym nr (...) znajdującym się w budynku nr (...) położonym w S.,

-

zezwolenia na wystąpienie o ustalenie opłaty legalizacyjnej za rozbudowę budynku mieszkalnego nr (...) położonego w S..

Wnioskodawcy wnieśli również o zasądzenie solidarnie od uczestników na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawcy przytoczyli okoliczności faktyczne oraz twierdzenia na zasadność wniesionego wniosku (k. 2- 3 akt).

W odpowiedzi na wniosek uczestnicy D. K. i I. K. reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika wnieśli o:

-

oddalenie wniosku z uwagi na brak podstaw do wydania zgody następczej po dokonaniu czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.

-

połączenie niniejszej sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą(...)tj. z wniosku I. i D. K. o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej.

Uczestnicy wnieśli również o zasądzenie od wnioskodawców na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pisma uczestnicy przytoczyli okoliczności faktyczne, twierdzenia oraz argumentację prawną na zasadność swojego stanowiska. (k. 2- 3 akt).

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 30 sierpnia 2021r. oddalono wniosek uczestników o połączenie niniejszej sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą (...). (k. 54).

Pismem procesowym z dnia 8 września 2021r., sprecyzowanym pismem procesowym z dnia 27 września 2021r. do sprawy wstąpił w charakterze uczestnika postępowania J. M. (2).

Pismem procesowym z dnia 14 grudnia 2021r. pełnomocnik wnioskodawców sprecyzował wniosek i wniósł o udzielenie zgody zastępczej w przedmiocie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd w sprawie uzyskania zgody na legalizację robót budowlanych polegających na przebudowie na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w lokalu mieszkalnym nr (...) znajdującym się w budynku nr (...) położonym w S..

Sąd ustalił co następuje.

J. M. (1) i E. M. byli właścicielami lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) w S.. Lokal ten posiada powierzchnię 100,87 m 2 i składa się z pokoju, kuchni, spiżarni i pomieszczeń przynależnych: pomieszczenia strychowego o powierzchni 64,42 m 2 i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 6,94 m 2. Z prawem własności lokalu związany jest udział (...) części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą (...). Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą (...).

/dowód: wydruk z elektronicznej księgi wieczystej (...) k. 5 – 8/

W budynku nr (...) znajduje się pięć wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

/okoliczność bezsporna/

Do lokalu mieszkalnego nr (...) przynależy pomieszczenie strychowe, położone nad lokalem, do którego wchodzi się przez otwór w suficie, bezpośrednio z lokalu mieszkalnego. Obecnie do pomieszczenia tego prowadzą drewniane schody spiralne, na konstrukcji metalowej, wolnostojące. Pomieszczenie to zostało około 6 lat temu zostało zaadoptowane przez A. M. i J. M. (2) na cele mieszkalne. Ustawiono ścianki z płyt kartonowo - gipsowych, wydzielając 4 sypialnie i pomieszczenie gospodarcze. Doprowadzono instalację elektryczną, ogrzewanie i położono panele podłogowe. W wydzielonych pomieszczeniach wstawiono drzwi wewnętrzne. Konieczność przebudowy wynikała z faktu, iż lokal mieszkalny zamieszkuje 5 osób, w tym jedno niepełnoprawne dziecko.

/dowód: zeznania świadka A. M. k. 131, przesłuchanie uczestnika J. M. (2) k. 132, 132v., postanowienie k. 43 - 44/

W związku z anonimowym zgłoszeniem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C. wszczął postępowanie w sprawie samowoli budowlanej polegającej na przebudowie pomieszczenia strychowego na cele mieszkalne w lokalu mieszkalnym wnioskodawców. Organ nadzoru ustalił, iż inwestor A. M. nie posiadała pozwolenia na budowę właściwego organu, ani zgłoszenia robót budowlanych. Postanowieniem nr (...) z dnia 27.11.2020r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych, polegających na przebudowie pomieszczenia strychowego.

/dowód: zawiadomienie k. 42, postanowienie k. 43 – 44, 141 - 142/

Jedynymi, którzy sprzeciwili się legalizacji są uczestnicy, którzy są właścicielami lokalu mieszkalnego nr 3a. Pozostali współwłaściciele wyodrębnionych lokali, nie mieli nic przeciwko wykonanym pracom. Pomieszczenia strychowe znajdują się nad każdym z lokali, za wyjątkiem lokalu uczestników. Właściciele lokalu mieszkalnego nr (...) i uczestnicy D. K. i I. K. pozostają w konflikcie.

/okoliczność bezsporna, a ponadto zeznania świadka A. M. k. 131, zeznania M. W. k. 131v., przesłuchanie uczestnika J. M. (2) k. 132, przesłuchanie uczestnika D. K. k. 232v./

Uczestnicy nie mieszkają w lokalu, zamieszkują za granicą. A. M. i J. M. (2) nie skontaktowali się z uczestnikami w sprawie zgody na adaptację strychu.

/dowód: zeznania świadka A. M. k. 131v., zeznania świadka M. W. k. 131v. co do okoliczności braku kontaktu małżonków M. z uczestnikami, przesłuchanie uczestnika J. M. (2) k. 132, przesłuchanie uczestnika D. K. k. 232v./

A. M. dokonała również rozbudowy budynku mieszkalnego nr (...). Od strony podwórza wykonano płot z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1,20 m i długości około 10 m. Wykonano utwardzenie z płytek o wymiarach 2,60 mx 2,10 m. Nad powierzchnią wykonano drewniane zadaszenie z krawędziaków drewnianych o wymiarach 10 x10 cm i kształtownika o wysokości 2,60 m. całość pokryto pleksą.

/dowód: przesłuchanie uczestnika J. M. (2) k. 132, przesłuchania uczestnika D. K. k. 132, postanowienie k. 46, zdjęcia k. 47 - 49/

W związku z anonimowym zgłoszeniem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C. wszczął postępowanie w sprawie samowoli budowlanej polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego nr (...) położonego w S.. Organ nadzoru ustalił, iż Inwestor A. M. nie posiadała pozwolenia na budowę właściwego organu, ani zgłoszenia robót budowlanych. Postanowieniem nr (...) z dnia 09.03.2021r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C. podjął z urzędu prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych, polegających na rozbudowie budynku mieszkalnego (...). Decyzją nr (...) z dnia 27 kwietnia 2021r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C., umorzył postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych, polegających na rozbudowie budynku mieszkalnego nr (...) położonego w S., jako bezprzedmiotowe, z uwagi na likwidację przedmiotu postępowania.

/dowód: zawiadomienie k. 42, postanowienie k. 43 – 44, decyzja k. 143 - 144/

W dniu 23 kwietnia 2021r. J. i E. małżonkowie M. darowali synowi J. M. (2) lokal mieszkalny nr (...) położony w budynku nr (...) w S..

/dowód: przesłuchanie uczestnika J. M. (2) k. 132, umowa darowizny zawarta przed notariuszem D. R. w C., Rep. (...) k. 100 – 103 akt/

Sąd zważył, co następuje.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o zeznania świadków, przesłuchanie wnioskodawców i uczestników, a także dokumenty przedłożone przez każdą ze stron.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków A. M. i M. W., albowiem brak było podstaw do kwestionowania prawdziwości składanych przez nich zeznań. Zeznawały one w sposób jasny, szczery i logiczny. Ich zeznania wzajemnie ze sobą korespondowały.

Za wiarygodne uznano przesłuchanie uczestników J. M. (2) i D. K.. Ich wyjaśnienia generalnie ze sobą korespondowały, były spójne i logiczne. Wskazywane przez nich okoliczności korespondowały również z zeznaniami świadków.

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty zgromadzone w sprawie, albowiem nie były one kwestionowane przez strony, a ich autentyczność i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy nie budziła wątpliwości Sądu.

Przechodząc do rozważań prawnych, na wstępie wskazać należało, iż w budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny nr (...) stanowiący obecnie własność J. M. (2), jest wyodrębnionych 5 samodzielnych lokali mieszkalnych.

Ustalenie czy mamy do czynienia z tak zwaną małą wspólnotą mieszkaniową czy też z tak zwaną dużą wspólnotą mieszkaniową, jest istotne przede wszystkim dla ustalenia właściwej reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz dla ustalenia, w jaki sposób ma zostać dokonana skuteczna czynność prawna w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd. W sprawach zwykłego zarządu w tak zwanej małej wspólnocie mieszkaniowej decyduje większość właścicieli, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, a w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wszyscy właściciele.

Na chwilę wniesienia wniosku (tj. 27.10.2020r.) i wcześniej dokonanej czynności w postaci adaptacji pomieszczenia strychowego, obowiązywał znowelizowany przepis art 19 ustawy o własności lokali, z dnia 24 czerwca 1994 r. tj. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048), zgodnie z którym, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności (przepis w tym brzmieniu wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2020r.). Kwestie czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu reguluje przepis art. 22 powołanej ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Ustęp 2 tego przepisu wskazuje, iż do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Zatem skoro do wyrażenia zgody na taką czynności potrzebna jest uchwała właścicieli wyodrębnionych lokali, wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności w trybie art. 199 kc, a nie w trybie art. 25 ustawy o własności lokali (wystąpienie o rozstrzygniecie przez sąd w razie braku zgody współwłaścicieli) podlegał oddaleniu.

Zdaniem Sądu, nawet jeśli nie podzielić tej argumentacji, to w ocenie Sądu wniosek wnioskodawców był bezzasadny, albowiem dokonane przez nich czynności faktyczne w postaci adaptacji strychu i czynność prawna w postaci wystąpienia z wnioskiem o legalizację, nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, a jest tylko czynnością właściciela wyodrębnionego lokalu. W ustępie 3 art. 22 ustawy o własności lokali, wskazany jest otwarty katalog czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością. Taką czynnością jest np. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego.

W niniejszej sprawie w ocenie Sądu, wbrew stanowisku organu administracyjnego, właściciele lokalu mieszkalnego nr (...) nie potrzebują zgody pozostałych właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych na adaptację strychu, który jest pomieszczeniem przynależymy do ich lokalu, którego powierzchnia jest uwzględniona w udziale w nieruchomości wspólnej, związanym z odrębną własnością lokalu mieszkalnego. Zgoda pozostałych właścicieli jak wynika z katalogu wskazanego w ust 3 art. 20 ustawy o własności lokali, jest potrzebna tylko jeśli adaptacja, przebudowa lub rozbudowa dotyczy części wspólnych nieruchomości (tak jak to miało miejsce w przypadku dobudowania zadaszenia tarasu, a więc zmiany wyglądu elewacji/ ściany zewnętrznej budynku, a więc części wspólnej), a nie nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny. W niniejszej sprawie właściciele przedmiotowego lokalu nie dokonali ingerencji w części wspólne budynku, nie przesunęli ścian, nie zwiększyli powierzchni przynależności lokalu. Nie dokonali ingerencji w ściany nośne, a więc nie naruszyli zasad prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną. Podciągnięcie instalacji elektrycznej i grzewczej można potraktować jako czynność zachowawczą, czyli na zachowanie rzeczy w stanie niepogorszonym. Natomiast kwestia adaptacji na pomieszczenie mieszkalne przynależności do lokalu jest czynnością, o której decydują wyłącznie właściciele lokalu mieszkalnego do którego przynależy to pomieszczenie, a nie pozostali współwłaściciele. Odmienny pogląd prowadziłby do absurdów i bezzasadnych konfliktów pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali, gdzie właściciel wyodrębnionego lokalu nie miałby prawa do samodzielnego decydowania o pomieszczeniu przynależnym do własnego lokalu.

Ponadto zgodnie z art. art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru tych budynków. Zatem w niniejszej sprawie inwestor robót budowlanych w lokalu nr (...), winien był dokonać zgłoszenia inwestycji odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej. Wymagania formalne zgłoszenia inwestycji wskazuje przepis art. 30 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z art. 30 ust 2 a pkt 1 ustawy prawo budowlane, do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Reasumując w postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę lub legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, inwestor ma obowiązek wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i taki sam warunek musi zostać spełniony, aby mogło nastąpić doprowadzenie robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Wykazanie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia, a w postępowaniu naprawczym, musi się to odbyć przez złożenie odpowiednich dokumentów wykazujących prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Definicję pojęcia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zawiera przepis art. 3 pkt 11 ustawy prawo budowlane, zgodnie z którym, należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. w wyroku z dnia 19 lutego 2020 r. (...) SA/(...) (system L.), jeżeli chodzi o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to należy pamiętać, że tytuły prawne, z których prawo to wynika, są z reguły tytułami cywilnoprawnymi. Organy administracji nie mają kompetencji do ingerowania w stosunki cywilnoprawne i zastępowania w tym zakresie sądów powszechnych. Rzeczą organu administracji jest zatem każdorazowo rozważenie, czy w okolicznościach konkretnej sprawy rozstrzygnięcie sprawy cywilnej nie stanowi zagadnienia wstępnego w sprawie budowlanej. W przypadku współwłasności nieruchomości, roboty budowlane wymagają co do zasady, jako należące do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, udzielenia zgody na ich wykonanie przez współwłaścicieli w sposób zgodny z prawną formą zarządu nieruchomości. W przypadku najprostszej współwłasności wymagane jest udzielenie zgody na wykonanie robót przez wszystkich współwłaścicieli, a w razie braku takiej zgody zastąpić ją może orzeczenie sądu (art. 199 kc). W niniejszej sprawie roboty budowlane dokonane zostały w lokalu stanowiącym odrębną własność. Zatem tytułem wykazującym prawo do dysponowania lokalu jest umowa mocą której osoba dokonująca tych robót nabyła prawo odrębnej własności przedmiotowego lokalu. Obecnie właścicielem lokalu jest J. M. (2), który był inwestorem robót. W ocenie Sądu dla legalizacji robót wystarczającym jest zatem okazanie przez inwestora tytułu prawnego wynikający z prawa własności – w niniejszej sprawie umowy darowizny. Ponieważ roboty te nie zostały wykonane na części wspólnej nieruchomości (wbrew stanowisku przedstawionemu przez organ administracyjny), w niniejszej sprawie nie jest wymagana zgoda na wykonanie robót przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Tym samym w ocenie Sądu sformułowany przez pełnomocnika wnioskodawców wniosek o udzielenie zgody zastępczej w przedmiocie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd w sprawie uzyskania zgody na legalizację robót budowlanych polegających na przebudowie na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w lokalu mieszkalnym nr (...) znajdującym się w budynku nr (...) położonym w S. był bezzasadny i podlegał oddaleniu.

Na marginesie zauważyć należało, iż w ocenie Sądu bezzasadny był zarzut uczestników, iż zgoda udzielona przez sąd jako zgoda następcza była by niedopuszczalna w świetle przepisu art. 199 kc. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. W doktrynie zaznacza się w tym kontekście (por. Kodeks cywilny. Komentarz, red. prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Rok 2019, Komentarz do art. 199 k.c., Legalis), że zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd może być udzielona przed jej dokonaniem lub najpóźniej w chwili jej dokonania. Nie może być udzielona ex post. Zwraca się uwagę, że wykładnia językowa art. 199 k.c., w którym mowa jest o "czynności zamierzonej", sprzeciwia się dopuszczalności potwierdzenia czynności dokonanej bez uprzedniej zgody. Przy czym przepis ten dotyczy czynności prawnych a nie czynności faktycznych. Tymczasem w niniejszej sprawie wnioskodawcy dokonali czynności faktycznej w postaci adaptacji strychu, a wnoszą o zgodę na czynność prawną – legalizację obiektu w postępowaniu administracyjnym. Zatem wystąpienie ze zgodą o legalizację obiektu jest czynnością zamierzoną, przyszłą.

Wniosek podlegał również oddaleniu w zakresie żądania o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd w postaci zezwolenia na wystąpienie o ustalenie opłaty legalizacyjnej za rozbudowę budynku mieszkalnego nr (...) położonego w S.. Żądanie to zostało sprecyzowane przez pełnomocnika wnioskodawców w piśmie procesowym z dnia 14 grudnia 2021r., w ten sposób, iż pełnomocnik wnioskodawców wniósł o udzielenie zgody zastępczej w przedmiocie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd w sprawie uzyskania zgody na legalizację robót budowlanych polegających na przebudowie na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w lokalu mieszkalnym nr (...) znajdującym się w budynku nr (...) położonym w S.. Jednocześnie ze sprecyzowaniem żądania pełnomocnik wnioskodawców nie cofnął wniosku w pozostałym zakresie tj. w zakresie robót związanych z rozbudowę budynku mieszkalnego nr (...). Ponieważ budynek w tym zakresie został przywrócony do stanu pierwotnego, a organ nadzoruj budowalnego umorzył postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe, również wniosek wnioskodawców był bezprzedmiotowy w tej części. Zatem wniosek również w tej części podlegał oddaleniu.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 §1 k.p.c., uznając, iż nie zachodziły podstawy do odstąpienia od ogólnej reguły postępowania nieprocesowego, w myśl której strony ponoszą koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Ponadto wniosek ten złożony został wskutek błędnego przyjęcia przez organ nadzoru budowlanego, iż do dokonania czynności w postaci przebudowy pomieszczenia przynależnego do odrębnego lokalu mieszkalnego potrzebna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli budynku. Dodatkowo obie strony były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, a więc poniosły podobne koszty postępowania.

C., dnia 23 września 2022 r.

Sędzia

Monika Mleczko - Pawlikowska

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć:

-

pełn. wnioskodawców rad. Pr. M. K. bez pouczenia, za pośrednictwem PI tut. Sądu,

3.  założyć II tom akt, zgodnie z przepisami biurowości.

4.  akta przedłożyć z wpływem lub za 14 dni.

C., dnia 23 września 2022 r.

Sędzia

Monika Mleczko - Pawlikowska

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis postanowienia doręczyć:

-

pełnomocnikowi wnioskodawców J. M. (1), E. M. i uczestnika J. M. (2), bez pouczenia.

-

wnioskodawcom F. P., W. F. (1), D.
F., J. K., M. M. (1), M. M. (2), P. M. wraz z pouczeniem, o apelacji, wraz z odpisem pisma procesowego pełn. wnioskodawców rad. pr. M. K. z dnia 2.03.2022r. i odpisem pisma procesowego pełn. uczestników rad. pr. J. C. z dnia 23.03.2022r.

-

pełnomocnikowi uczestników D. K. i I. K., bez pouczenia.

2.  Odpis pisma procesowego wnioskodawców W. F. i D. F. z dnia 14.03.2022r. doręczyć:

-

pełnomocnikowi wnioskodawców J. M. (1), E. M. i uczestnika J. M. (2),

-

wnioskodawcom F. P., J. K., M. M. (1), M. M. (2), P. M. wraz z pouczeniem, o apelacji,

-

pełnomocnikowi uczestników D. K. i I. K..

3.  Wezwać uczestniczkę F. P. do usunięcia braków formalnych jej pisma procesowego z dnia 04.03.2022r., poprzez złożenie 8 odpisów pisma w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pisma.

4.  Akta z wnioskiem o uzasadnienie lub za 10 dni.

Sędzia

Monika Mleczko - Pawlikowska