Sygn. akt II AKa 41/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Anna Kalbarczyk

Sędziowie: SA – Przemysław Filipkowski

SA – Dorota Radlińska /spr./

Protokolant: Mateusz Jasik

przy udziale Prokuratora Stanisława Wieśniakowskiego

po rozpoznaniu w dniu 08.07.2022 r.

sprawy

A. Z. ur.(...) w P. s. K. i W.,

oskarżonego z art.239 k.k. i in.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2020r.

sygn. akt VIIIK 42/17

I.  Zaskarżony wyrok uchyla i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania;

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 41/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Sąd Okręgowy w Warszawie Sygn. akt VIII K 42/17

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

- obrazy art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k. i art. 5§2 k.p.k.

- obrazy art. 424 §1 pkt 1 k.p.k.

- błędu w ustaleniach faktycznych, będącego następstwem obrazy przepisów postępowania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty wskazane w apelacji były zasadne. Analiza zarówno akt sprawy, jak też uzasadnienia, które sporządzone zostało przez Sąd I instancji nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że decyzja Sądu Okręgowego nie była słuszna. Co więcej, stwierdzić należy, iż treść sporządzonego uzasadnienia nie sprosta nawet minimalnym wymaganiom, stawianym przez obecną regulację prawną w tym zakresie. „Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu” oznacza, iż w sposób zwięzły, ale jednocześnie precyzyjny i pełny wskazać należy powody, dla których dany dowód nie został uwzględniony. Szczególnie jest to istotne w sytuacji, kiedy dochodzi do nieuwzględnienia dowodów, tj. ich dyskwalifikacji i w konsekwencji uniewinnienia oskarżonego. Z uzasadnienia Sądu Okręgowego wynika, iż nie dał on wiary zeznaniom J. R. (1) w całości uznając je za niewiarygodne w zakresie, w jakim dotyczyły one zarzutów, pod którymi stanął oskarżony. Sąd uznał, że były one wewnętrznie niespójne nieprecyzyjne i chaotyczne. Poprzestając na tych stwierdzeniach Sąd Okręgowy w żadnym razie nie wykazał, tj. nie przeprowadził logicznego wywodu, którym przekonałby, że oceniając ten dowód zastosował instytucję z art. 7 k.p.k. Ponadto Sąd meriti uznał zeznania świadka J. R. (1) /w zakresie czynu wskazanego w punkcie 2 aktu oskarżenia/ jako niewiarygodne także z powodu tego, iż nie znajdowały potwierdzenia w żadnym z innych dowodów. Fakt, że dana okoliczność wynika jedynie z jednego, zgromadzonego w sprawie dowodu, nawet jeżeli są to zeznania świadka koronnego nie może stanowić o dyskwalifikacji tego dowodu. Chyba że wykazane zostanie, iż dowód ten oceniony zgodnie z dyrektywami z art. 7 k.p.k. nie jest dowodem wiarygodnym. Dyskwalifikując w całości zeznania J. R. (1) Sąd Okręgowy nie wykazał, iż faktycznie depozycje pochodzące od tej osoby były w całości niewiarygodne i stanowiły bezpodstawne pomówienie oskarżonego. Analiza zeznań tego świadka prowadzi do zgoła odmiennej oceny tego materiału dowodowego. W żadnym bowiem razie nie sposób uznać, że były one w całości niewiarygodne, wewnętrznie sprzeczne i niespójne. Dokonując odmiennej oceny zeznań świadka J. R. (1) Sąd Apelacyjny w sposób oczywisty zmuszony był do uchylenia orzeczenia w całości uniewinniającego A. Z.. Nie oznacza to, aby przy ponownym rozpoznaniu Sąd I instancji związany był taką oceną tego dowodu przez Sąd Apelacyjny. Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy powinien przeanalizować precyzyjnie zeznania świadka J. R. (1), tym bardziej, iż faktycznie jest to najmocniejszy dowód oskarżenia. Analiza a następnie ocena materiału w tym zakresie powinna się odbyć zgodnie z dyrektywami, o których mowa w art. 7 k.p.k. Niezależnie od tego jak ocenione zostaną te zeznania przez kolejny skład Sądu Okręgowego – argumentacja i stanowisko Sądu powinny zostać precyzyjnie uzasadnione. Nie można bowiem poprzestać na lakonicznych stwierdzeniach o niewiarygodności danego dowodu. W razie ponownego uznania, że zeznania świadka J. R. są niespójne należy wskazać z jakich powodów zostały one w ten sposób ocenione przez Sąd. Fakt jedynie stwierdzenia, że dane zeznania są wewnętrznie niespójne bez wykazania tej okoliczności nie czyni zadość normie prawnej z art. 424§1 pkt 1 k.p.k.

Reasumując stwierdzić należy, iż rację miał skarżący, iż w przedmiotowej sprawie doszło do uchybienia art. 7 i 410 k.p.k. a także niezasadnie zastosowano wobec oskarżonego instytucję z art. 5 §2 k.p.k.

Wniosek

O uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek o uchylenie wyroku do ponownego rozpoznania co do zasady uznać należało za zasadny, wobec uznania trafności podniesionych zarzutów.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Z uwagi na treść art. 454§1 k.p.k.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji powinien profesjonalnie zastosować instytucje z art. 7 i 410 k.p.k. W razie konieczności sporządzenia uzasadnienia – stanowisko Sądu I instancji powinno zostać poparte profesjonalną argumentacją.

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

Anna Kalbarczyk

Dorota Radlińska Przemysław Filipkowski

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Oskarżyciel publiczny

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.20r. sygn. akt VIII K 41/17

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒w całości

☐w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana