Sygn. akt III Ca 462/21

POSTANOWIENIE

Dnia 7 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 7 kwietnia 2022 r. w Łodzi

sprawy z wniosku A. K.

z udziałem P. O.

o wpis do działu III księgi wieczystej (...) wzmianki o wszczęciu egzekucji z udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w sprawie GKm 52/19 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach P. Ś.

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 15 grudnia 2020 r., Dz Kw LD1H/00002360/20

wydanego na skutek skargi uczestnika postępowania na wpis referendarza sądowego z dnia 24 sierpnia 2020 r.

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.