sygn. akt I Co 3180/20

POSTANOWIENIE

2 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Mateusz Janicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 2 maja 2022 roku w W.

sprawy z wniosku uprawnionego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

przeciwko obowiązanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o wykonanie zabezpieczenia

postanawia

1.  umorzyć postępowanie (w tym postępowanie zażaleniowe);

2.  zasądzić od uprawnionego na rzecz obowiązanego 467 (czterysta sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3.  zwrócić obowiązanemu 10 (dziesięć) złotych uiszczonej opłaty od zażalenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 744 § 1 k.p.c. w razie oddalenia powództwa zabezpieczenie upada. Przepis ten znajduje zastosowanie również do zabezpieczenia udzielonego w trybie art. 2861 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Powództwo o ochronę praw do znaku towarowego, w ramach którego wydano wykonywany w niniejszym postępowaniu tytuł zabezpieczenia (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2019 r., XXII GWzt 38/19), zostało prawomocnie oddalone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 września 2021 r., VII AGa 335/20. Tym samym orzeczenie stanowiące tytuł zabezpieczenia utraciło moc, co skutkuje umorzeniem postępowania w przedmiocie wykonania zabezpieczenia na podstawie art. 824 § 1 pkt 5 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.

O kosztach sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. O ile system prawa zapewnia możliwość dochodzenia pewnych uprawnień przed prawomocnym rozstrzygnięciem sporu (zabezpieczenia, rygor natychmiastowej wykonalności etc.), o tyle nie skutkuje to przerzuceniem na drugą stronę ryzyka ponoszenia finansowego ciężaru takich akcji uprawnionego. Uprawniony musi liczyć się z przegraniem sporu (zmianą natychmiast wykonalnego wyroku, oddaleniem powództwa, którego zabezpieczenia na czas trwania postępowania rozpoznawczego uzyskał). Innymi słowy, nie może z tego tylko powodu, że na początkowym etapie sporu uprawdopodobnił roszczenie w stopniu umożliwiającym udzielenie mu zabezpieczenia, następnie, gdy sprawę prawomocnie przegrał i zabezpieczenie upadło, twierdzić, że koszt jego wcześniejszych akcji ma ponieść strona wygrana. Przeciwnie, zasadą jest, że przegrany ponosi finansowy ciężar całego przegranego postępowania, w tym wszelkich wynikłych z niego incydentalnych postępowań. Przekładając to na grunt niniejszej sprawy, uprawniony dochodził wykonania zabezpieczenia na podstawie tytułu, który utracił moc wskutek przegrani sprawy przez uprawnionego.

Uprawniony obowiązany jest zatem zwrócić obowiązanemu koszty celowej obrony, na które złożyło się wynagrodzenie radcy prawnego w wysokości 420 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych), opłata skarbowa od złożonego dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz niepodlegająca zwrotowi zgodnie z art. 79 ust. 3 u.k.s.c. część opłaty od zażalenia (30 zł).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c. zwrotowi podlega opłata od pisma cofniętego lub odrzuconego przed wysłaniem go drugiej stronie. Uznać należy, że przepis ten znajduje zastosowanie również do opłaty od zażalenia, które wskutek umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe nie podlega rozpoznaniu. Nie ma bowiem relewantnej różnicy między pierwotną (skutkującą odrzuceniem pisma) a wtórną niedopuszczalnością rozpoznania pisma, która implikuje umorzenie postępowania. Nie ma też na gruncie niniejszej sprawy pola do uzależnienia zakończenia biegu bezprzedmiotowego postępowania zażaleniowego od decyzji procesowej skarżącego (cofnięcia środka odwoławczego). Mając powyższe na uwadze, zwrócono obowiązanemu uiszczoną opłatę pomniejszoną o kwotę równą opłacie minimalnej zgodnie z art. 79 ust. 3 u.k.s.c.

Z. ądzenia:

1.  zakreślić sprawę w rep. Co;

2.  odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wierzyciela r. pr. I. i pełnomocnikowi dłużnika r. pr. G. przez umieszczenie w portalu informacyjnym;

3.  zlecić wykonanie pkt. 3. Oddziałowi Finansowemu (skasowany znak k. 82);

4.  zakreślić kontrolkę zażaleń (umorzone postępowanie);

5.  akta przedstawić z korespondencją albo za 3 tygodnie z kwitem z opłatą uzupełniającą 110 zł albo ustaleniem, że opłata nie została uiszczona (zob. wezwanie z 19.04.2022) – celem ewentualnego zarządzenia jej zwrotu.

W., 2 maja 2022 roku asesor sądowy Mateusz Janicki