III Ca 60/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 June 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w Wydziale III Cywilnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Artur Piotr Wewióra

rozpoznawszy: 23 June 2022 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawę z powództwa: DeltaWise OÜ w T. w Republice Estońskiej

przeciwko: E. K.

o: zapłatę

na skutek: apelacji pozwanej E. K.

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z 16 września 2021 roku w sprawie I C 629/20

(1)  oddala apelację;

(2)  zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda DeltaWise OÜ w T. w Republice Estońskiej 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się niniejszego rozstrzygnięcia do dnia zapłaty.