sygn. akt I C 1737/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Mateusz Janicki

po rozpoznaniu na rozprawie 31 maja 2022 roku w W.

przy udziale protokolanta Tomasza Kurka

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko H. I. Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w W.

o ustalenie istnienia prawa

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego H. I. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. 917 (dziewięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.