POSTANOWIENIE

Dnia 16 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział III Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Izabela Dehmel

Protokolant: p.o. stażysty M. P.

po rozpoznaniu wniosku skazanego S. Z. (S. Z.)

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

postanawia

1.  Na podstawie art. 22 §1 k.p.k. nie uwzględnić wniosku obrońcy o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego S. Z. prowadzonego pod sygn. III K 220/22.

2.  Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 575 a contrario k.p.k., umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego S. Z..

3.  Na podstawie § 17 ust. 5, § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. K. kwotę 147,60 zł brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

4.  Na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania w całości obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 marca 2022 r. skazany S. Z. wniósł o wydanie wyroku łącznego obejmującego skazania ze sprawy o sygn. akt VIII K 1281/14 (SR Poznań – Grunwald i J. w P. z dnia 10.12.2014 r.).

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu postanowieniem z dnia 02 maja 2022 r. sygn. akt III K 351/22 uznał się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Poznaniu.

Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że S. Z. został prawomocnie skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 r., sygnatura akt VIII K 1281/14 (wyrok uprawomocnił się w dniu 18 grudnia 2014 r.) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w okresie od 10 października 2014 r. do 11 października 2014 r. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, kara ograniczenia została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności, która została wykonana w całości,

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 05 lutego 2015 r., sygnatura akt VIII K 74/15 (wyrok uprawomocnił się w dniu 25 lutego 2015 r.) za przestępstwo z art. 288 § 2 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k. popełnione w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 01 stycznia 2015 r. na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie,

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 02 grudnia 2014 r., sygnatura akt VIII K 1325/14 (wyrok uprawomocnił się w dniu 24 marca 2015 r.) za przestępstwa:

- z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 3 k.k. popełnione w dniu 22 września 2014 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie,

- z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. i art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w okresie od 21 października 2014 r. do 22 października 2014 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie,

Sąd połączył kary jednostkowe i wymierzył karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie,

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2015 r., sygnatura akt VIII K 868/15 (wyrok uprawomocnił się w dniu 26 grudnia 2015 r.) za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. i art. 245 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 1 stycznia 2015 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby, przy czym postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

V.  wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 14 września 2016 r., sygnatura akt VIII K 1085/15 (wyrok uprawomocnił się w dniu 05 listopada 2016 r.) za dwa przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 31 października 2014 r. przy przyjęciu, że stanowią ciąg przestępstw na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby, przy czym zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

VI.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 18 czerwca 2018 r., sygnatura akt III K 480/17 (wyrok uprawomocnił się w dniu 25 czerwca 2018 r.) za przestępstwa:

- z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. popełnione w dniu 26 maja 2017 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniach 01 i 02 czerwca 2017 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

Sąd połączył kary jednostkowe i wymierzył karę łączną 1 roku pozbawienia wolności,

VII.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 02 grudnia 2019 r., sygnatura akt II K 320/18 (wyrok uprawomocnił się w dniu 10 grudnia 2019 r.), którym połączono kary wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 18 czerwca 2018 r., sygnatura akt II K 480/17, Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2015 r., sygnatura akt VIII K 868/18 i Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 14 września 2016 r., sygnatura akt VIII K 1085/15 i wymierzono karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności,

VIII.  Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 03 grudnia 2019 r., sygnatura akt III K 1059/19 (wyrok uprawomocnił się w dniu 11 grudnia 2019 r.) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 maja 2018 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności ,

IX.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 02 czerwca 2020 r., sygnatura akt III K 49/20 (wyrok uprawomocnił się w dniu 10 czerwca 2020 r.), połączono kary wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 02.12.2019 r., sygnatura akt II K 320/18 i Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 03.12.2019 r., sygnatura akt III K 1059/19 i wymierzono karę łączną 3 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności,

X.  wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w P. z dnia 12 sierpnia 2020 r., sygnatura akt III K 291/20 (wyrok uprawomocnił się w dniu 20 sierpnia 2020 r.) za przestępstwo z art. 226 § 1 k.k. popełnione w dniu 19 stycznia 2020 r. na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności,

XI.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 września 2020 r., sygnatura akt III K 115/20 (wyrok uprawomocnił się w dniu 24 września 2020 r.) za przestępstwa:

- z art. 223 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 223 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 3 lat pozbawienia wolności, Sąd połączył kary jednostkowe i wymierzył karę łączną 4 lat pozbawienia wolności,

XII. wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt III K 342/20 (wyrok uprawomocnił się w dniu 05 czerwca 2021 r.), którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 02 czerwca 2020 r. sygn. akt III K 49/20, wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w P. z dnia 12 sierpnia 2020 r. sygn. akt III K 291/20 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 września 2020 r. sygn. akt III K 115/20 i wymierzono karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, skazany odbywa karę od dnia 23.02.2019 r. godz. 15:30 (przewidywany okres zakończenia kary wyznaczono na dzień 19.08.2025 r. godz. 15:30).

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2022 r. obrońca skazanego wniósł o zawieszenie postępowania o wydanie wyroku łącznego w niniejszej sprawie do czasu rozpoznania wniosku skazanego o przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie sygn. III K 342/20, w której wobec skazanego został wydany wyrok łączny.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 22 §1 k.p.k. jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

W niniejszej sprawie do chwili obecnej wyrok łączny Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. sygn. akt III K 342/20 jest prawomocny i podlega wykonaniu, a zatem nie można przyjąć, że złożenie przez skazanego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od tego wyroku stanowi długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania w niniejszej sprawie. Powody zawieszenia podane w art. 22 § 1 k.p.k., mają bowiem charakter przeszkód natury faktycznej, nie dają natomiast podstaw do zawieszenia z uwagi na oczekiwanie na prejudykat czy orzeczenie w innej sprawie karnej [zob. T. G.: Kodeks postępowania karnego (...) Komentarz, W. 2008, s. 131-132, ].

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w pkt 1 postanowienia.

Stosownie do regulacji art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Jeśli brak jest warunków do wydania wyroku łącznego wówczas Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 572 k.p.k.).

Zgodnie zaś z regulacją art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się. Podstawę umorzenia postępowania w przedmiocie wyroku łącznego stanowić może zatem nie tylko okoliczność wskazana w art. 572 k.p.k., ale również i negatywne przesłanki procesowe określone w art. 17 § 1 k.p.k. Rozważenie wystąpienia określonych w art. 17 § 1 k.p.k. przesłanek warunkujących dopuszczalność postępowania karnego jest obowiązkiem organu procesowego na każdym etapie postępowania. Negatywna przesłanka procesowa w postaci powagi rzeczy osądzonej ma miejsce wówczas, gdy wydano już prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na brak warunków do wydania wyroku łącznego, a kolejny wniosek dotyczy tego samego skazanego i tych samych wyroków skazujących.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, kiedy to sytuacja prawna skazanego S. Z. w żaden sposób nie zmieniła się od wydania wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt III K 342/20, a w szczególności w tym czasie nie zapadło wobec skazanego żadne nowe orzeczenie, które mogłoby podlegać łączeniu.

W konsekwencji, wobec stwierdzenia, iż brak jest warunków do wydania wyroku łącznego w stosunku do skazanego, Sąd umorzył postępowanie – punkt 2 części rozstrzygającej postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie przepisów wskazanych w punkcie 3 i 4 części rozstrzygającej postanowienia.

sędzia Izabela Dehmel