Warszawa, dnia 3 listopada 2022 r.

Sygn. akt VI Ka 256/22

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk

protokolant: protokolant sądowy Marta Herc

4.przy udziale prokuratora Marii Jaskuły

po rozpoznaniu dnia 3 listopada 2022 r.

5.sprawy J. Z., syna M. i K., ur. (...) w W.

6.oskarżonego o przestępstwo z art. 190 § 1 kk

7.na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela posiłkowego

8.od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

9.z dnia 22 grudnia 2021 r. sygn. akt III K 1109/20

11.zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; koszty postępowania odwoławczego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. G. kwotę 516,60 zł tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w instancji odwoławczej wraz z podatkiem VAT.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 256/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 r. sygn.akt III K 1109/20

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☒ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

zarzut obrazy prawa materialnego tj. przepisu art.190§1 kk.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut jest niezasadny, a przede wszystkim zarówno w swojej konstrukcji jak i uzasadnieniu tak postawionego zarzutu skarżący niejako nie rozumie argumentacji jak sposobu rozumowania sądu jaki doprowadził do takiego a nie innego rozstrzygnięcia w sprawie. Wprawdzie rację ma ogólnie rzecz biorąc autor apelacji, iż obawa spełnienia gróźb ma charakter obiektywny, a sam pokrzywdzony nie musi bać się spełnienia groźby w sposób dosłowny i identyczny z jej treścią czy też użytymi dokładnie przez grożącego słowami niemniej warunkiem koniecznym jest aby w ogóle spełnienia w jakiejkolwiek formie tych gróźb się obawiał.

W przedmiotowej sprawie sąd rejonowy doszedł do słusznego wniosku, iż pokrzywdzony w istocie słów wypowiadanych w czasie zdarzenia przez oskarżonego się nie bał. Rację ma sąd orzekający wskazując , iż na miejscu zdarzenia znajdowała się policja oraz inne służby, tak więc gdyby pokrzywdzony rzeczywiście obawiał się słów oskarżonego wypowiadanych niewątpliwie w ogromnym zdenerwowaniu oraz stresie związanym z pożarem, to nic nie stało na przeszkodzie by owe służby w tym policję od razu powiadomić o swoich obawach. Tymczasem pokrzywdzony złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa po blisko 3 tygodniach od zdarzenia. Oczywiście sam w sobie ów dość długi termin także nie świadczy o braku obaw spełnienia gróźb w końcu każdy pokrzywdzony ma prawo do analizy czy głębszego namysłu nad istotą swoich obaw. Słusznie jednak sąd zauważa, iż pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym trwa konflikt od dłuższego czasu. Niewątpliwie biorąc pod uwagę tło tego konfliktu jak uczy doświadczenie życiowe powodowało iż pomiędzy jego stronami padały różnorakie słowa. Tak więc pokrzywdzony doskonale od tej strony znal oskarżonego i doskonale wiedział, iż z jego strony nie grozi mu żadna agresja fizyczna, która do tej pory nie miała miejsca. W tych okolicznościach sąd odwoławczy podziela tezę, iż uzasadnionym jest przypuszczenie, że prawdziwym powodem złożenia zawiadomienia przez oskarżonego była nie obawa przed spełnieniem gróźb, lecz obawa , iż zostanie oskarżony o podpalenie i tym samym niejako tego rodzaju możliwe oskarżenie wyprzedził.

Reasumując sąd dokonał trafnej subsubcji ustalonego stanu faktycznego w kontekście ustawy karnej.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

brak tego rodzaju okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 r. sygn. akt III K 1109/20

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

zarzut apelacji i towarzysząca mu argumentacja nie mogły spowodować uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art.624§1 kpk.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

oskarżyciel posiłkowy

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 r. sygn. akt III K 1109/20

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana