Sygn. akt II K 445/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: starszy sekr. sądowy Ewelina Kazberuk

Oskarżyciel z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie:

Karol Ledwiński

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2022 r.

sprawy M. Z.

s. A. i K. z domu Z.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

1. w dniu 20.07.2020r. w lokalu bez nazwy własnej, położonym przy ul. (...) w K., urządzał w celach komercyjnych, bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym gry na automatach o nazwie (...) o nr (...), (...) o nr (...) oraz (...) o nr (...), naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks

2. w dniu 02.03.2021r. w lokalu bez nazwy własnej, położonym przy ul. (...) w K., urządzał w celach komercyjnych, bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym gry na automatach o nazwie (...) bez numeru, (...) bez numeru, naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r„ poz. 165 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks

3. w dniu 18.05.2021r. w lokalu bez nazwy własnej, położonym przy ul. (...) w K., urządzał w celach komercyjnych, bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym gry na automatach o nazwie (...) bez numeru, (...) bez numeru oraz (...) bez numeru, naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r„ poz. 165 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks

I.  oskarżonego M. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

-

za czyn z pkt 1 a/o, z mocy art. 107 § 1 kks skazuje go na karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych,

-

za czyn z pkt 2 a/o, z mocy art. 107 § 1 kks skazuje go na karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych,

-

za czyn z pkt 3 a/o, z mocy art. 107 § 1 kks skazuje go na karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

II.  na podstawie art. 39 § 1 kks łączy orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary grzywny i w ich miejsce orzeka karę łączną grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

III.  na podstawie art. 30 § 5 kks i art. 29 pkt 2 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci automatów do gier wraz z kluczami oraz przynależnościami, a także router bezprzewodowy (...) (...) z kartą sim oraz wyjętych z nich środków pieniężnych zapisanych pod numerem 63/22 księgi przechowywanych przedmiotów tut. Sądu;

IV.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. G. M. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 445/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. Z.

w dniu 20.07.2020r. w lokalu bez nazwy własnej, położonym przy ul. (...) w K., urządzał w celach komercyjnych, bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym gry na automatach o nazwie (...) o nr (...), (...) o nr (...) oraz (...) o nr (...), naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. w dniu 24 lutego 2020 r. sprzedaż przez J. W. lokalu przy ulicy (...) w K. M. Z.

2. W dniu 20.07.2020 r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w O. kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie, iż znajdują się tam automaty: B. H.” o nr (...), (...) o nr (...) oraz (...) o nr (...)

umowa sprzedaży z dnia 24.02.2020 r.

58-64

Wypis z rejestru gruntów

38, 230

Wyciąg z elektronicznej księgi wieczystej

105-114

Protokół oględzin miejsca i rzeczy

15-25

Protokół oględzin automatów

133-136

Protokół wyjęcia gotówki

137-148

Zeznania świadka K. D.

155,250,

290- 300,622

Opinia dotycząca automatów sporządzona biegłego sądowego A. C.

159-168

3. Stwierdzenie, w toku przeprowadzonego eksperymentu procesowego, iż przebieg gry na automatach świadczy o ich losowym charakterze, albowiem jej tok pozostaje poza sferą oddziaływania grającego i jest niezależny od jego zdolności psychomotorycznych takich jak spostrzegawczość, refleks, zręczność, a także nabytych umiejętności, doświadczenia i stopnia wytrenowania. Wykazanie, iż grający nie jest w stanie określić kolejności następujących po sobie symboli, ich ilości na poszczególnych bębnach, a może jedynie bębny uruchomić bez możliwości ich zatrzymywania w określonej konfiguracji. W trakcie eksperymentów ustalenie, że o komercyjnym charakterze gry świadczy fakt konieczności uiszczenia określonej kwoty pieniężnej w zamian za możliwość jej przeprowadzenia oraz możliwość uzyskania wygranych pieniężnych.

Protokół przeszukania lokalu ul. (...) w K. w dniu 20.07.2020 r.

12-14

Protokół z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach w dniu 20.07.2020 r. wraz z płytą

3-5

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

M. Z.

w dniu 02.03.2021r. w lokalu bez nazwy własnej, położonym przy ul. (...) w K., urządzał w celach komercyjnych, bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym gry na automatach o nazwie (...) bez numeru, (...) bez numeru, naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r„ poz. 165 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. w dniu 24 lutego 2020 r. sprzedaż przez J. W. lokalu przy ulicy (...) w K. M. Z.

2. W dniu 02.03.2021 r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w O. kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie, iż znajdują się tam automaty: A. G.” bez numeru, (...) bez numeru

umowa sprzedaży z dnia 24.02.2020 r.

58-64

Wypis z rejestru gruntów

38, 230

Wyciąg z elektronicznej księgi wieczystej

105-114

Protokół oględzin miejsca i rzeczy

210-218

Protokół wyjęcia gotówki

521-528

Zeznania świadka K. D.

155,250,

290- 300,622

Opinia dotycząca automatów sporządzona biegłego sądowego A. C.

542-559

3. Stwierdzenie, w toku przeprowadzonego eksperymentu, iż przebieg gry na automatach świadczy o ich losowym charakterze, albowiem jej tok pozostaje poza sferą oddziaływania grającego i jest niezależny od jego zdolności psychomotorycznych takich jak spostrzegawczość, refleks, zręczność, a także nabytych umiejętności, doświadczenia i stopnia wytrenowania. Wykazanie, iż grający nie jest w stanie określić kolejności następujących po sobie symboli, ich ilości na poszczególnych bębnach, a może jedynie bębny uruchomić bez możliwości ich zatrzymywania w określonej konfiguracji. W trakcie eksperymentów ustalenie, że o komercyjnym charakterze gry świadczy fakt konieczności uiszczenia określonej kwoty pieniężnej w zamian za możliwość jej przeprowadzenia oraz możliwość uzyskania wygranych pieniężnych.

Protokół przeszukania lokalu

206-208

Protokół z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach w dniu 02.03.2021

199-200

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

3.

M. Z.

w dniu 18.05.2021r. w lokalu bez nazwy własnej, położonym przy ul. (...) w K., urządzał w celach komercyjnych, bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym gry na automatach o nazwie (...) bez numeru, (...) bez numeru oraz (...) bez numeru, naruszając dyspozycję określoną w art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r„ poz. 165 z późn. zm.),

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. w dniu 24 lutego 2020 r. sprzedaż przez J. W. lokalu przy ulicy (...) w K. M. Z.

2. W dniu 18.05.2021r. przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w O. kontroli wyżej wymienionego lokalu i ustalenie, iż znajdują się tam automaty: (...) (...) bez numeru, (...) bez numeru oraz (...) bez numeru,

3. Stwierdzenie, w toku przeprowadzonego eksperymentu, iż przebieg gry na automatach świadczy o ich losowym charakterze, albowiem jej tok pozostaje poza sferą oddziaływania grającego i jest niezależny od jego zdolności psychomotorycznych takich jak spostrzegawczość, refleks, zręczność, a także nabytych umiejętności, doświadczenia i stopnia wytrenowania. Wykazanie, iż grający nie jest w stanie określić kolejności następujących po sobie symboli, ich ilości na poszczególnych bębnach, a może jedynie bębny uruchomić bez możliwości ich zatrzymywania w określonej konfiguracji. W trakcie eksperymentów ustalenie, że o komercyjnym charakterze gry świadczy fakt konieczności uiszczenia określonej kwoty pieniężnej w zamian za możliwość jej przeprowadzenia oraz możliwość uzyskania wygranych pieniężnych.

umowa sprzedaży z dnia 24.02.2020 r.

58-64

Wypis z rejestru gruntów

38, 230

Wyciąg z elektronicznej księgi wieczystej

Protokół oględzin miejsca i rzeczy

Protokół przeszukania lokalu

Zeznania świadka K. D.

Protokół z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach w dniu 02.03.2021

105-114

273-287

269-271

155,250,

290- 300,622

262- 264

Opinia dotycząca automatów sporządzona biegłego sądowego A. C.

542-559

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

umowa sprzedaży z dnia 24.02.2020 r.

Nie były kwestionowane przez żadną ze stron, nie budziły również wątpliwości co do ich autentyczności.

Wypis z rejestru gruntów i wyciąg z elektronicznej księgi wieczystej

Protokół wyjęcia gotówki

Protokół przeszukania lokalu przy ul. (...) w K. w dniu 20.07.2020 r.

zostały sporządzone przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy celnych w sposób rzetelny i prawidłowy. Nie były kwestionowane przez żadną ze stron, nie budziły również wątpliwości co do ich autentyczności. Sąd w całości uznał za wiarygodne.

Protokół przeszukania lokalu przy ul. (...) w K. w dniu 02.03.2021 r.

Protokół przeszukania lokalu przy ul. (...) w K. w dniu 18.05.2021 r.

Protokoły z przebiegu przeprowadzonego w drodze eksperymentu procesowego doświadczenia odtworzenia przebiegu gry na automatach w dniach 20.07.2020 r., 02.03.2021 r. i w dniu 18.05.2021 r.

zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i prawidłowy przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy celnych, nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie, a zatem nie mających logicznego powodu, by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach.

wyniki eksperymentów odtworzenia gier na tych automatach zdecydowanie świadczą o ich losowym charakterze, ponieważ przebieg gry pozostaje poza sferą oddziaływania grającego i niezależny jest od jego zdolności psychomotorycznych, takich jak spostrzegawczość, refleks, zręczność, a także nabytych umiejętności, doświadczenia i stopnia wytrenowania.

Opinie dotyczące automatów sporządzone przez biegłego sądowego A. C.

sporządzone przez osobę dysponującą fachową wiedzą w tej materii oraz są logiczne i spójne. Wykonane zostały w sposób rzetelny, udzielają logicznych i rzeczowych odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, nadto pozostają ze sobą zgodne, że wszystkie zatrzymane urządzenia posiadają cechy automatów do gier hazardowych.

Zeznania świadka K. D.

Świadek, który uczestniczył w eksperymentach procesowych doświadczenia otworzenia przebiegu gry na automatach potwierdził losowy charakter gier na automatach. Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania zeznań tego świadka, które były logiczne, spójne i rzetelne.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych: „grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach”. Działalność w zakresie gier na automatach może być prowadzona jedynie po uzyskaniu koncesji na kasyno gry co wynika z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. A wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze. (art. 2 ust. 4 cyt. Ustawy) Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy. (art. 2 ust. 5 cyt. Ustawy)

Taka treść przepisu art. 2 ustawy o grach hazardowych daje podstawy do przyjęcia, iż oskarżony urządzał i prowadził w celach komercyjnych bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

Opina biegłego oraz eksperymenty procesowe przeprowadzone przez funkcjonariuszy nie pozostawiły najmniejszych wątpliwości, że automaty oferują gry na urządzeniu komputerowym. W grach jest możliwość prowadzenia kolejnych gier przez wykorzystanie wygranych zdobytych we wcześniejszych grach – co stanowi wygraną rzeczową. W grach występował element losowości, bowiem grający na wynik pojedynczej gry nie miał żadnego wpływu.

Natomiast art. 14 ust.1 cytowanej ustawy stanowi, iż urządzanie gier na automatach jest dozwolone wyłącznie w kasynach gry na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy. Zgodnie z art. 23a cytowanej ustawy automaty i urządzenia do gier, mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celnego.'' Czyn z art. 107 § 1 kks może zostać popełniony umyślnie, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym.

W ocenie Sądu, nie ulega również wątpliwości, że oskarżony urządzał gry na automatach w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującej ustawy o grach hazardowych. Bezspornym jest, iż oskarżony nie posiada koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach, nie wykonywał monopolu państwa, oraz to, że automaty nie były zarejestrowane przez naczelnika urzędu celnego. Na podstawie stosownej umowy wynajął niewielką powierzchnię do wstawienia automatów. Automaty były poza jakąkolwiek kontrolą wstawione w miejscu, które swoim wyglądem daleko odbiegały od kasyna gry i były udostępniane graczom. Ponadto oskarżony nie posiadał żadnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu skarbowego.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. Z.

I tiret I

I tiret II

I tiret III

I

kary jednostkowe grzywny w wysokości po 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych

okoliczności obciążające: znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu przejawiających się w charakterze naruszonego dobra chronionego prawem jakim jest mienie Skarbu Państwa oraz uprzednia karalność oskarżonego za czyn tego samego rodzaj - karta karna k. 181

Okolicznością łagodzących Sąd się nie dopatrzył.

Zgodnie z art. 23 § 3 k.k.s. ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Oskarżony nie został przesłuchany, jego sytuacja materialna nie jest znana. Postępowanie było prowadzone w stosunku do nieobecnych.

II

1 2 3

Kara łączna 150 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych

- bliskość czasowa popełnionych czynów

- godzenie w tożsame dobro prawne.

W ocenie Sądu wymierzona łączna kara grzywny jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego jak i stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz zadośćuczyni społecznemu odczuciu sprawiedliwości.

Spełnione są ponadto stawiane karze zadania w zakresie prewencji generalnej i indywidualnej, to jest sprzyjanie kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa poprzez wpływanie na wzmocnienie się przekonania, że naruszanie porządku prawnego nie uchodzi bezkarnie, a przeciwnie spotyka się ze sprawiedliwą karą.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. Z.

III

1 2 3

Przy przestępstwach hazardowych z art. 107 § 1–3 kks przepadek ma charakter obligatoryjny, gdy dotyczy on dokumentu lub urządzenia do gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego, środków pieniężnych znajdujących się w urządzeniu oraz wygranych, które na podstawie tego dokumentu przypadają grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek.

Zatem należało zgodnie z art. 30§5 kks i art. 29 pkt. 2 kks orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych zapisanych pod nr 63/22 księgi przechowywanych przedmiotów tutejszego Sądu

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

zasądzenie na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. G. M. wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 3, § 20 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

V

Obecna sytuacja majątkowa oskarżonego nie jest znana, oskarżony nie przebywa w miejscu zamieszkania, nie znane jest jego miejsce pobytu, dlatego też Sąd zwolnił go od uiszczenia kosztów sądowych w całości.

6.  1Podpis