Sygn. akt IXU 164/22

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 10 lutego 2022r. znak (...) - 2022, nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił A. W. prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia w postaci zatrudnienia pracowniczego za okres 8 listopada 2021r. – 28 listopada 2021r. wskazując, iż adresatce decyzji odmówiono zasiłku chorobowego za okres po ustaniu pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego za wcześniejszy okres z powodu kontynuowania zlecenia stanowiącego tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym.

A. W. wniosła odwołanie od tej decyzji domagając się przyznania zasiłku chorobowego za okres 8 listopada 2021 r. - 28 listopada 2021r. i wskazując, że z uwagi na stan zdrowia nie wykonywała umowy zlecenia, do której odwołuje się (...) Oddział w S..

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania wywodząc jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Obie strony wystąpiły o koszty procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

A. W. była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę u K. G. (1) w okresie 25 grudnia 2020r. – 31 sierpnia 2021r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niesporne, nadto wydruk z konta ubezpieczonej – k. 3 akt zasiłkowych

Od 18 sierpnia 2021r. ubezpieczona pozostawała niezdolna do pracy. Już w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego w dniu 28 sierpnia 2020r. A. W. spadła z drabiny doznając urazu kolana lewego. Leczenie objęło unieruchomienie kończyny szyną udową. Następstwa urazu warunkowały niezdolność ubezpieczonej do pracy w okresie po ustaniu stosunku pracy od 1 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. i kolejnym okresie objętym zaskarżoną decyzją tj. w okresie 8 listopada 2021r. – 28 listopada 2021r.

Niesporne, nadto zaświadczenia (...) k. 2 akt zasiłkowych; przesłuchanie ubezpieczonej k. 37-38.

W okresie, o jakim mowa w spornej decyzji, ubezpieczona nie była uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń, nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, nie miała wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych ani innych świadczeń przez urząd pracy.

Poza trwającym do końca sierpnia 2021r. zatrudnieniem pracowniczym A. W. miała od 15 października 2019r. umowę zlecenia zawartą na czas nieokreślony z E. D. (1) o wykonywanie obowiązków pielęgniarki środowiskowej. W okresie 1 września 2021r. – 28 listopada 2021r. ubezpieczona – z uwagi na stan zdrowia - nie wykonywała obowiązków wynikających z tej umowy, ale umowa nie została formalnie rozwiązana. Umowa zlecenia była faktycznie wykonywana do dnia 17 sierpnia 2021 r.

Dowód: zaświadczenie k. 4; przesłuchanie ubezpieczonej k. 37-38.

W okresie zatrudnienia pracowniczego ubezpieczona nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia, a po 31 sierpnia 2021r. nie została zgłoszona przez zleceniodawczynię do ubezpieczenia chorobowego. Umowa zlecenia została rozwiązana po doręczeniu ubezpieczonej decyzji ZUS odmawiającej zasiłku chorobowego za okres od 1 września do 7 listopada 2021 r. Od dnia 31 października 2021r. płatnik składek wyrejestrował A. W. z ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Dowód: wydruk z konta ubezpieczonej k. 3 akt zasiłkowych; przesłuchanie ubezpieczonej k. 37-38.

W listopadzie 2021 r. A. W. nie wykonywała żadnej pracy zarobkowej. Miała zerwane wiązadło i unieruchomioną nogę.

Dowód: wydruk z konta ubezpieczonej k. 3 akt zasiłkowych; przesłuchanie ubezpieczonej k. 37-38.

Wyrokiem z dnia 30 maja 2022 r. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w S. w sprawie sygn. akt IXU 681/21 zmienił decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 października 2021 r. nr (...) w ten sposób, że przyznał A. W. prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia za okres od 1 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. Wyrok jest prawomocny.

Bezsporne

Sąd zważył, co następuje.

Odwołanie okazało się uzasadnione.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie ustalony został w oparciu o korespondujące ze sobą dowody w postaci przesłuchania ubezpieczonej oraz zgromadzonych dokumentów, w tym wydruku z konta ubezpieczonej. Brak było jakichkolwiek podstaw do kwestionowania któregokolwiek z tych dowodów. W istocie zresztą okoliczności faktyczne pozostawały, jak wynika ze stanowisk stron, poza sporem. Organ rentowy nie zarzucał bowiem A. W. faktycznego realizowania czynności z umowy zlecenia w okresie objętym zaskarżoną decyzją, a powoływał się na decyzję z dnia 26 października 2021 r., którą odmówiono ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego za okres wcześniejszy, począwszy od 1 września 2021 r. po ustaniu zatrudnienia u płatnika składek p. K. G. (2) wskazując, że ubezpieczona kontynuuje zatrudnienie na umowę zlecenia w firmie p. E. D. (2). Wyrokiem z dnia 30 maja 2022r. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w S. w sprawie sygn. akt IXU 681/21 zmienił wspomnianą decyzję ZUS z dnia 26 października 2021 r. nr (...) w ten sposób, że przyznał A. W. prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia za okres od 1 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. Wyrok jest prawomocny.

Sporna decyzja objęta niniejszym sporem dotyczy okresu późniejszego od 8 listopada 2021 r. do 28 listopada 2021 r. w którym ubezpieczona nie posiadała już innego tytułu do ubezpieczenia, gdyż została wyrejestrowana przez zleceniodawcę z dniem 31 października 2021 r. Nie wykonywała także w spornym okresie pracy zarobkowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 1732, zwaną dalej „ustawa zasiłkowa”), zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jeśli niezdolność do pracy powstanie w czasie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu, byłemu pracownikowi nadal przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Od zasady tej ustawodawca wprowadził jednak wyjątki. Określone zostały one w art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z wymienionym przepisem zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, m. in. wówczas, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 13 ust. 1 pkt 2). Przepis art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej przewiduje też brak prawa do świadczenia po ustaniu ubezpieczenia chorobowego w przypadku posiadania przez uprawnionego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 13 ust. 1 pkt 1), prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (art. 13 ust. 1 pkt 4), podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (art. 13 ust. 1 pkt 5) lub niespełnienia przesłanek z art. 4 ust. 1 ustawy (art. 13 ust. 1 pkt 3).

W niniejszej sprawie organ rentowy, stwierdzając po stronie ubezpieczonej brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia w postaci zatrudnienia pracowniczego, powoływał się na wskazany wyżej art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej. W sprawie bezspornym było, że po 31 sierpnia 2021r. (dacie ustania stosunku pracy) ubezpieczona miała zawartą umowę zlecania z E. D. (2). Zleceniobiorcy (pomijając zbieg tytułów ubezpieczeń) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a na swój wniosek mogą dobrowolnie podlegać też ubezpieczeniu chorobowemu (art. 12. ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych). W okresie od 8 listopada do 28 listopada 2021 r. , czyli w okresie którego dotyczy sporna decyzja, wspomniana umowa została już rozwiązana a ubezpieczona wyrejestrowana z ubezpieczenia społecznego.

Stosownie do art. 7 pkt 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała m.in. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Zdaniem Sądu, ubezpieczona spełniła wszystkie te przesłanki.

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia to rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej przysługującej co do zasady osobom ubezpieczonym. Zasiłek chorobowy ma rekompensować okresowy brak dochodu osobie czasowo - bez swojej winy – z uwagi na stan zdrowia pozbawionej możliwości zarobkowania. Osoba nie posiadająca tytułu ubezpieczenia takiego stałego dochodu nie osiąga, jej sytuacja finansowa w czasie choroby nie ulega zatem pogorszeniu. Jeśli jednak niezdolność do pracy pojawia się bezpośrednio po ustaniu tytułu ubezpieczenia, gdy osoba chora nie miała jeszcze realnych możliwości uzyskać nowego tytułu ubezpieczenia, ustawodawca przewiduje zapewnienie jej środków utrzymania w postaci zasiłku chorobowego nie widzi jednak podstaw do rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na osoby, które osiągają dochód z innych źródeł stałych wynikających z podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczeń (emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek dla bezrobotnych etc) albo które mogą otrzymać zasiłek chorobowy z innego istniejącego tytułu ubezpieczenia, ewentualnie mogłyby go uzyskać gdyby z tego tytułu przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czego z własnej woli nie uczyniły.

Mając na uwadze wszystko powyższe sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c zmienił zaskarżoną decyzję w sposób zgodny z żądaniem odwołania.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowej obrony, w tym wynagrodzenie zawodowego pełnomocnika. Zasądzona na rzecz ubezpieczonej kwota odpowiada stawce określonej w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

25.11.2022 r. sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska