Sygn. akt IX P 200/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Klaudyna Książek-Stasiak

Protokolant: sekretarz sądowy Dominika Skarbek

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2022 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S.

przeciwko E. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej E. P. na rzecz powoda Skarbu Państwa - Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. kwotę 2.146,68 (dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych 68/100) wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia 22 września 2018 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej E. P. na rzecz powoda Skarbu Państwa - Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanej E. P. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

sędzia Klaudyna Książek-Stasiak