Sygn. akt IX P 440/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Protokolant: Szymon Okrój

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2022 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko (...)

o odprawę emerytalną

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powódki M. S. na rzecz pozwanego (...) kwotę 2700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.