Sygn. akt IX C 1434/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marcin Stachowicz

Protokolant: Agnieszka Ilkowska – Kulwas

po rozpoznaniu 20 kwietnia 2022 roku w G.

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko S. W.

przy udziale Prokuratora Okręgowego w Gdańsku

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

I.  nakazuje, w celu uzgodnienia stanu prawnego ujawnionego w dziale II księgi wieczystej nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym, wykreślenie jako właściciela S. W. i wpisanie jako właściciela M. K. w udziale 1/1,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.817 zł (piętnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku kwotę 19.818,78 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować i zakreślić w rep. C;

2.  odpis wyroku wraz z informacją, iż nie jest prawomocny przesłać do III Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsku – Północ w Gdańsku;

3.  przedłożyć akta z wpływem albo za 21 dni.

G., 10 czerwca 2022 r.

sędzia Marcin Stachowicz