Sygnatura akt II S – 35/22

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Bogusław Tocicki (sprawozdawca)

Sędziowie: SSA Jerzy Godzwon

SSO del. do SA Łukasz Franckiewicz

bez udziału stron

w sprawie przeciwko B. J. (1) podejrzanej o przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe:

1)  z art. 258 § 1 k.k.;

2)  z art. 62 § 2 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.;

3)  z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.;

4)  z art. 299 § 1 i § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

po rozpoznaniu skargi z dnia 11 października 2022r. wniesionej przez obrończynię z wyboru podejrzanej, adw. M. Z., która wpłynęła do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w dniu 7 grudnia 2022r.

na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...) sygn. akt (...)

na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 75)

p o s t a n o w i ł :

I.  oddalić skargę podejrzanej B. J. (1), wniesionej przez jej obrończynię z wyboru, adw. M. Z., na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...) sygn. akt (...);

II.  stwierdzić, że podejrzana B. J. (2) ponosi koszty postępowania związane z wniesioną skargą, na które składa się wniesiona przez nią popłata w wysokości 200 złotych.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2022r. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga z dnia 11 października 2022r. wniesiona przez obrończynię z wyboru podejrzanej B. J. (3), adw. M. Z., na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...) sygn. akt (...).

W uzasadnieniu skargi obrończyni z wyboru podejrzanej B. J. (3), adw. M. Z. przypomniała, że jest to kolejna skarga wniesiona w imieniu podejrzanej, gdyż poprzednią skargę Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznał negatywnie postanowieniem z dnia 3 lutego 2021r., sygn. akt II S 59/20 (k. 19157-19160, t. XCII). Podniosła, że prokurator nie przeprowadził żadnej dodatkowej czynności z podejrzaną od momentu ogłoszenia jej zarzutów, nie była informowana o przebiegu postępowania przygotowawczego oraz nie ma realnej możliwości zapoznania się z częścią materiału dowodowego „ wobec uniemożliwienia wykonywania odpisów z akt wielotomowej sprawy”, a także zwróciła uwagę, że od wydania postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2021r. sygn. II S – 59/20 oddalającej poprzednio wniesioną skargę na przewlekłość śledztwa, nie wykonywano czynności procesowych z podejrzaną B. J. (2).

Obrończyni z wyboru podejrzanej B. J. (3), adw. M. Z. dowodziła, że prokurator nie przeprowadził żadnych czynności procesowych lub dowodowych dotyczących odpowiedzialności karnej podejrzanej B. J. (1), a także nie ma realnej perspektywy zakończenia śledztwa, a postępowanie prokuratora cechuje się nieuzasadnioną znaczną przewlekłością godzącą w konstytucyjne prawo B. J. (1) do rzetelnego procesu, w tym oczekiwania rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie, co godzi w cele postępowania karnego określone w k.p.k.

W konkluzji, obrończyni z wyboru podejrzanej B. J. (3), adw. M. Z. wniosła o:

1)  stwierdzenie, że postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...) we W., w sprawie o sygn. akt (...), nastąpiło naruszenie prawa skarżącej do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki, bowiem postępowanie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy;

2)  przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 15.000 złotych.

W odpowiedzi na skargę Zastępca Prokuratora (...) we W. , powołując się na przepisy art. 7 w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 75), wniósł o jej oddalenie, jako niezasadnej.

Sąd Apelacyjny ustalił, co następuje:

I.

Prokuratura (...) we W. nadzoruje śledztwo nr (...), prowadzone m.in. przeciwko B. J. (1), jako podejrzanej o przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe:

1) z art. 258 § 1 k.k.;

2) z art. 62 § 2 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.;

3) z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.;

4) z art. 299 § 1 i § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Śledztwo to obejmuje jeszcze 18 innych podejrzanych i zostało ono wszczęte postanowieniem Prokuratora (...) L. z dnia 1 lipca 2014r. w na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dot. prania brudnych pieniędzy związanych z nielegalnym obrotem paliwami i uszczupleniami podatkowymi. Pierwotnie zakresem śledztw objęty był czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k., polegający na podejmowaniu w okresie pomiędzy 28 lutego 2014r. a 30 czerwca 2014r. w bliżej nieustalonym miejscu na terytorium RP, przez osoby działające wspólnie i w porozumieniu, w imieniu i na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L., czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w nieustalonej kwocie, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem paliwami o wartości nie mniejszej niż 146.000.000 zł i uszczupleniami należności podatkowych z tytułu podatku VAT, a także utrudniających ustalenie miejsca ich umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, a polegające na dokonywaniu operacji finansowych, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a w rzeczywistości polegały na przyjęciu w/wym. sum pieniężnych na rachunki bankowe o numerach: (...), (...), (...), a następnie ich przekazywaniu na kolejne konta bankowe.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2015r., ze względu na łączność podmiotową i przedmiotową, do sprawy dołączono również materiały toczącego się równolegle w Prokuraturze (...)w L.postępowania o sygn. (...) w sprawie podejmowania w okresie pomiędzy 14 kwietnia 2014r. a 30 czerwca 2014r. w bliżej nieustalonym miejscu na terytorium RP, przez osoby działające wspólnie i w porozumieniu, w imieniu i na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W., czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w nieustalonej kwocie, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem paliwami o nieustalonej wartości i uszczupleniami należności podatkowych z tytułu podatku VAT, a także utrudniających ustalenie miejsca ich umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, a polegające na dokonywaniu operacji finansowych, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a w rzeczywistości polegały na przyjęciu sum pieniężnych na rachunki bankowe o numerach: (...), (...), ponadto (...) oraz (...), a następnie ich przekazywaniu na kolejne konta bankowe, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i § 5 k.k. Powyższe śledztwo także zostało zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 30 czerwca 2014r., którym powiadomił Prokuraturę (...)w L.o podejrzeniu popełnienia przez osoby działające w imieniu i na rzecz spółki (...) Sp. z o.o. Z informacji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikało, iż na rachunkach (...) spółki (...) w okresie pomiędzy 14 kwietnia 2014r. a 27 czerwca 2014r. zaksięgowano szereg transakcji na łączną kwotę co najmniej 97.240.000,- zł, mogących mieć związek z legalizacją środków pochodzących z przestępstwa „karuzelowego” w wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem napędowym lub z przestępstw akcyzowych.

Analizy przepływów finansowych na rachunkach spółek powiązanych z zachowaniami będącymi przedmiotem śledztwa doprowadziły do ustalenia szeregu podmiotów powiązanych z tym procederem.

W dniu 23 listopada 2018r. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanej B. J. (1), które zostały ogłoszone podejrzanej w dniu 7 grudnia 2018r. (k. 12891-12904 t. LXII). W toku śledztwa wykonywano następujące czynności procesowe wobec podejrzanej B. J. (1):

1)  w dniu 23.11.2018r. wydano postanowienie o zarządzeniu zatrzymania i przymusowym doprowadzeniu podejrzanej (k. 12876-12877, t. LXII);

2)  w dniu 6.12.2018r. dokonano zatrzymania B. J. (1) (k. 12878-12882, t. LXII);

3)  w dniu 23.11.2018r. wydano postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu (k. 12883-12886, t. LXII);

4)  w dniu 6.12.2018r. dokonano przeszukania (k. 12887-12890, t. LXII);

5)  w dniu 7. 12. 2018r. przesłuchano podejrzaną (k. 12916-12919, t. LXII);

6)  postanowieniem z dnia 7.12.2018r. zastosowano środki zapobiegawcze wobec podejrzanej B. J. (1) (k. 12920-12921, t. LXII);

7)  w dniu 12.02.2019r. przyjęto poręczenie majątkowe dot. podejrzanej B. J. (1) (k. 14169, t. LXVIII);

8)  w dniu 6.06.2019r. w sprawie wpłynęło zgłoszenie obrończyni z wyboru podejrzanej – adw. M. Z. (k. 16097-16099, t. LXXVII);

9)  w dniu 25.06.2019r. obrończyni z wyboru podejrzanej – adw. M. Z. złożyła wniosek o doręczenie kserokopii dokumentów dot. B. J. (1) (k. 16165-16166, t. LXXVIII);

10)  w dniu 12.07.2019r. wpłynęło pismo dotyczące sposobu realizacji (niesystematycznej) dozoru przez podejrzaną B. J. (2) (k. 16223-16224, t. LXXVIII);

11)  w dniu 16.07.2019r. wydano postanowienie o zmianie środków zapobiegawczych wobec podejrzanej B. J. (1) (k. 16211-16212, t. LXXVIII);

12)  w dniu 25.07.2019r. wydano zarządzenie o częściowym uwzględnieniu wniosku obrończyni z wyboru podejrzanej – adw. M. Z. o udostępnienie akt sprawy (k. 16219, t. LXXVIII);

13)  w dniu 25.07.2019r. nastąpiło zaznajomienie z materiałami śledztwa (k. 16220, t. LXXVIII);

14)  w dniu 30.07.2019r. wpłynął wniosek o uchylenie środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanej B. J. (1) (k. 16254-16257, t. LXXVIII);

15)  w dniu 23.08.2019r. wydano postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o uchylenie środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanej B. J. (1) (k. 16375-16377, t. LXXVIII);

16)  w dniu 13.01.2020r. wpłynął wniosek o wgląd do akt i o umożliwienie dokonania fotokopii obrończyni z wyboru podejrzanej – adw. M. Z. (k. 17003, t. LXXXI);

17)  w dniu 18.03.2020r. wpłynął wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji złożony przez obrończynię z wyboru podejrzanej – adw. M. Z. (k. 17124-17125, t. LXXXII);

18)  w dniu 15.04.2020r. wpłynęło zażalenie obrończyni z wyboru podejrzanej – adw. M. Z. na zarządzenie prokuratora w przedmiocie wniosku o udostępnienie akt sprawy (k. 17239-17249, t. LXXXIII);

19)  w dniu 3.09.2020r. zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie odmowy przyjęcia zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na możliwość wykonania fotokopii akt sprawy (k. 18499, t. LXXXIX).

Niezależnie od czynności śledczych prowadzonych w stosunku do podejrzanej B. J. (1), w trakcie śledztwa wykonano także szereg innych czynności procesowych zmierzających do wyjaśnienia roli innych osób w zarzuconym im przestępczym procederze, co doprowadziło do znaczącego rozszerzenia podmiotowego i przedmiotowego prowadzonego postepowania przygotowawczego.

W szczególności, do negatywnego rozpoznania poprzedniej skargi na przewlekłość śledztwa przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 3 lutego 2021r., sygn. akt II S 59/20 (k. 19157-19160, t. XCII), przeprowadzono następujące czynności w okresie od przedstawienia zarzutów podejrzanej B. J. (1), tj. od 7 grudnia 2018r. (t. LXII - XC):

1)  przedstawiono zarzuty podejrzanym K. Ś. i P. Ś. oraz wykonano z nimi czynności procesowych,

2)  przeprowadzono czynności z odbiorcami paliwa od spółek: (...) i (...), w tym przeszukania w kilkunastu podmiotach oraz przesłuchania kilkunastu osób, następnie oględziny zabezpieczonej dokumentacji;

3)  przedstawiono zarzuty i wykonano czynności z podejrzanym w wątku dot. spółki (...);

4)  przeprowadzono analizę skutkującą dołączeniem w odpowiednim zakresie postępowania karnoskarbowego dot. spółki z o.o. (...) toczącego się w (...) Urzędzie (...);

5)  uzyskano analizy kryminalistyczne dot. zabezpieczonych telefonów, danych rachunków bankowych, a także badań biegłego z zakresu pisma ręcznego w wątku dot. spółki (...);

6)  sformułowano kolejne wnioski do Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w zakresie niezbędnym do zakończenia postępowania;

7)  wykonano uzupełniające czynności z podejrzanymi: W. L., D. Z., M. K., G. K., J. S., w tym wiązane ze zmianą i uzupełnieniem zarzutów;

8)  uzyskano i przeanalizowano materiał dowodowy w ramach realizacji END przez Prokuraturę w O. w Czechach;

9)  uzyskano i przeanalizowano materiał dowodowy z innych postępowań prowadzonych przeciwko podejrzanym: K. Ś. i P. Ś.;

10)  przeprowadzono procedurę (...) wobec jednego z-podejrzanych;

11)  wykonywano czynności w ramach powołanego w dniu 19 grudnia 2019r. Międzynarodowego Zespołu (...) we współpracy z Prokuraturą w M. w Niemczech, w tym zorganizowano m.in. kilkudniowe spotkanie robocze, jak również uzyskano materiały zawierające ustalenia niemieckich organów ścigania dotyczące paliwa sprowadzonego ostatecznie do spółki jawnej (...) za pośrednictwem podmiotów występujących w śledztwie, w języku niemieckim, które podlegają aktualnie roboczej analizie w celu zracjonalizowania zakresu ich tłumaczenia przez zakończeniem postępowania;

12)  wykonano czynności procesowych z jednym z podejrzanych poza granicami kraju (k. 17338-17355, t. LXXXIII);

13)  uzupełniono dokumentację w zakresie postępowań podatkowych trwających równolegle w postępowaniem karnym dot. m.in. spółek: (...), (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. sp.k., oraz (...) sp. z o.o.

Natomiast po wniesieniu pierwszej skargi na przewlekłość śledztwa nr (...), tj. od 9 listopada 2020 r. do chwili obecnej wykonano następujące czynności śledcze (t. XCI - CIV):

1)  skierowano pisma do wszystkich, dotychczasowych uczestników postępowania, w celu pozyskania danych dla uczynienia zadość wymogom określonym w art. 333 § 3 k.p.k. w kontekście planowanego kierowania aktu oskarżenia (t. XC);

2)  w ramach funkcjonowania Międzynarodowego Zespołu (...) uzyskano obszerne materiały z niemieckiego postępowania karnego dot. jednego z podejrzanych, w tym protokołu jego przesłuchania przez niemieckie organy ścigania, jak również dot. wątku prania pieniędzy poprzez wykorzystanie podmiotów zagranicznych (k. 20931-21024, t. CI), a także kopię aktu oskarżenia sporządzonego w ramach śledztwa Prokuratury w M. (k. 18979, t. XCI; k. 19180, t. XCII);

3)  kontynuowano robocze kontakty z niemieckimi organami ścigania, w szczególności w celu monitorowania sytuacji jednego z podejrzanych w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu, uzyskiwania na bieżąco decyzji procesowych co do możliwości jego wydania do Polski, w tym wzięcie udziału w spotkaniu roboczym w Urzędzie Celnym w G. w Niemczech w dniach: 12-13 czerwca 2022 r. (k. 20385, t. XCVIII; k. 21073-21075, t. CI; k. 21349 i nast., t. CII; k. 2-1510 i nast., k. 21515 i nast., t. CIII);

4)  uzyskano dane osobopoznawcze wszystkich podejrzanych;

5)  na podstawie wcześniejszych analiz, sformułowano do banków kolejne wnioski o uzupełaniające dane dot. rachunków niektórych spółek objętych postępowaniem: (...) (k. 21083, t. CI), (...) (k. 20381, t. XCVIII);

6)  uzyskano z Prokuratury (...)w P.kopię aktu oskarżenia przeciwko Ł. M., celem ustalenia arzutów stawianych w obu postepowaniach karnych, w tym w niniejszym śledztwie (k. 21110, T. CI);

7)  potwierdzono śmierć podejrzanego A. N. i zasadność częściowego umorzenia postępowanie przeciwko temu podejrzanemu (t. XCVIII);

8)  zlecono wykonanie i uzyskano analizy kryminalne dot. spółek (...): sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. sp. k. (k. 19155, t. XCII; k. 20352, t. XCVIII);

9)  w celu prawidłowego oraz precyzyjnego sformułowania zarzutów wobec A. K. przeprowadzono oględziny faktur VAT spółek: (...) oraz (...) pod kątem numerów (...) (k. 20533, t. XCIX);

10)  wydano postanowienie o zmianie zarzutów A. K. oraz przesłuchano go ponownie w charakterze podejrzanego (k. 20536 i nast., t. XCIX);

11)  zlecono i uzyskano analizy kryminalne dot. polskich rachunków spółek: K (...), (...), (...), a także rachunku (...) sp. j. (k. 20388-20389, t. XCVIII; k. 21612 i nast., t. CIV);

12)  uzyskano dane o karalności podejrzanych;

13)  uzyskano odpisu aktu oskarżenia przeciwko A. B.;

14)  dokonano oględzin materiałów przekazywanych przez Urząd Skarbowy oraz Prokuraturę w M. (k. 19316, t. XCIII; k. 19799, t. XCV);

15)  zwrócono się do właściwych organów skarbowych o brakujące informacje, lub też informacje uaktualnione, dot. prowadzenia postępowań podatkowych odnośnie podmiotów objętych postępowaniem;

16)  uaktualniono dane dot. sytuacji majątkowej podejrzanych (t. C);

17)  postanowieniem z dnia 30 listopada 2021r., ze względu na łączność podmiotową i przedmiotową dołączono do niniejszego postępowania również materiały śledztwa RP I Ds. 4.2019 Prokuratury (...) w B. przeciwko podejrzanym: P. Ś., K. Ś., M. P. i Ł. M. o czyny z art. 56 § 1 k.k.s. i inne. Decyzja ta rozszerzyła zakres śledztwa o funkcjonujący w znacznej mierze równolegle łańcuch dostaw paliwa do (...) sp. j., „przechodzący” przez spółkę (...), w ramach której wystawiano faktury sprzedażowe na rzecz (...) sp. z o.o. w okresie od 22 stycznia 2014r. do 9 lipca 2014r., jak również na rzecz (...) sp. z o.o. w okresie od 14 lipca 2014r. do 31 sierpnia 2014r. (k. 20860, t. C);

18)  postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022r. dołączono do niniejszego postępowania materiały wyłączone ze sprawy (...) Prokuratury (...) w G. przeciwko M. P. podejrzanemu o czyn z art. 56 § 1 k.k.s. i inne, jak również dotyczące czynów zabronionych związanych z funkcjonowaniem kolejnego częściowo równoległego łańcucha dostaw „przechodzącego” przez spółkę (...), związanego ze spółkami (...), G. oraz B., funkcjonującego w okresie od listopada 2013r. do marca 2014r. Treść zarzutu przedstawionego podejrzanemu M. P. w postępowaniu Prokuratury (...) w G. dot. m.in. kierowania działaniami B. J. (1) w okresie od 12 listopada 2013r. do 13 marca 2014r. W ten sposób dodatkowo rozszerzono zakres śledztwa o kolejny łańcuch dostaw paliwa do (...) sp. j„ nieobjęty pierwotnie postępowaniem (...), w funkcjonowanie którego zaangażowana była również B. J. (2) (k. 21326, t. CII);

19)  postanowieniem z dnia 12 lipca 2022r. dołączono do niniejszego śledztwa materiały wyłączone ze sprawy (...) Prokuratury (...)w Z. przeciwko podejrzanym również w niniejszym śledztwie: W. L. o czyny z art. 258 § 1 k.k., 56 § 1 k.k.s. i inne, A. K. o czyny z art. 258 § 1 k.k., 56 § 1 k.k.s. i inny oraz J. T. o czyny z art. 258 § 1 k.k., 56 § 1 k.k.s. i inne. W wyniku tego postanowienia śledztwo rozszerzono o wątki związane z funkcjonowaniem kolejnych łańcuchów dostaw „przechodzących” przez spółki: (...), (...), (...) oraz (...). a także (...) sp. j. w drugiej połowie 2014r.;

20)  uzyskano raport z analizy kryminalnej dot. podmiotów odpowiedzialnych za uiszczanie opłat celnych w imieniu spółek zaangażowanych w badany proceder (k. 21413 i nast., t. CIII);

21)  powołano tłumacza przysięgłego w celu przetłumaczenia części materiałów uzyskanych w języku niemieckim od niemieckich organów ścigania (k. 21422, t. CIII; k. 21521-21556, t. CIV);

22)  dokonano częściowego uporządkowania dowodów rzeczowych zgromadzonych w postępowaniu (k. 20559 i nast., t. XCIX);

23)  uzyskano odpisy wyroków dot. jednego z podejrzanych (t. CIV);

24)  zwrócono się do Prokuratury (...) w B. o przekazanie dodatkowych materiałów dowodowych będących w jej posiadaniu (t. CIV).

II.

Wniesiona przez obrończynię z wyboru podejrzanej B. J. (3), adw. M. Z., skarga na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...)sygn. akt (...), nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie przypomnieć trzeba, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość postępowania dla stwierdzenia, czy doszło do przewlekłości postępowania przygotowawczego, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która wniosła skargę na przewlekłość postępowania.

Poddając analizie wszystkie kolejne czynności procesowe, w tym dowodowe, udokumentowane w aktach sprawy, należy stwierdzić, że podniesiony w skardze zarzut przewlekłości postępowania przygotowawczego nie znajduje potwierdzenia. Śledztwo prowadzone jest prawidłowo, a jego okres był długotrwały przede wszystkim stopniem trudności śledztwa, rozmiarem prowadzonych czynności procesowych i dowodowych, wielością osób podejrzanych i koniecznością analizy rozległego materiału dowodowego, w tym także zabezpieczonego podczas czynności dowodowych za granicą.

Podkreślenia wymaga, że zakresem śledztwa, poza podejrzaną B. J. (2), objęto jeszcze 18 innych osób mających status podejrzanych. Materia tej sprawy jest rozległa i mieści się w 105 tomach akt.

Jeśli uwzględnić jej zakres i powiązanie pomiędzy podejrzanymi: B. J. (2) oraz P. i K. Ś., co zasadnie akcentuje w odpowiedzi na skargę prokurator, to jasnym się staje w kontekście postawionych jej zarzutów (por. zarzut III i IV, k. 12901, t. LXII), że nie tylko jej indywidualna rola w zarzucanym procederze wymaga wyjaśnienia, ale także rola choćby tych wymienionych osób oraz ich znaczenie w całej procedurze „fakturowego” handlu paliwem.

Przedstawione w części ustalającej czynności wykonane przez prokuratora dowodzą, wbrew twierdzeniom autorki skargi wskazuje, ze śledztwo nie jest prowadzone przelękle. Organy prokuratury przeprowadzają i zlecają opisane wyżej czynności, także działania w kontaktach z organami innych państw.

Jeśli zważyć na wykonywane czynności, ich zasięg przedmiotowy i podmiotowy, także z wykorzystaniem Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego czy czynności w ramach współpracy międzynarodowej, to trudno przyjąć, aby śledztwo było obarczone nieuzasadnioną przewlekłością Wielość czynności podejmowanych w toku tego postępowania, choć nie wiążą się ściśle z samą podejrzaną to jednak pozostaje w istotnej relacji z zachowaniami tych, którzy z działaniami podejrzanej mają związek bezpośredni i z tego powodu nie pozwala na uznanie, że postępowanie prowadzone jest przewlekle.

Z powyższych względów należało oddalić skargę obrończyni z wyboru podejrzanej B. J. (3), adw. M. Z., na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...) o sygn. akt (...).

III.

Wypada także przypomnieć, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznawał już dwukrotnie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę (...) o sygn. akt (...), stwierdzając, że nie doszło do naruszenia prawa podejrzanych do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 75).

Chodzi o rozpoznanie poprzedniej skargi na przewlekłość śledztwa kierowanej w imieniu podejrzanej B. J. (1), rozpoznanej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 3 lutego 2021r., sygn. akt II S 59/20 (k. 19157-19160, t. XCII), a także skargę kierowaną w imieniu podejrzanego M. P. rozpoznaną przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 października 2021 r., sygn. akt II S 26/21 (k. 20546-20550, t. XCIX).

IV.

Wobec całkowitej bezzasadności skargi, a także oceny stanu osobistego i majątkowego podejrzanej B. J. (3), na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 75) stwierdzono, że podejrzana B. J. (2) ponosi koszty postępowania związane z wniesioną skargą, na które składa się wniesiona przez nią popłata w wysokości 200 złotych.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

SSA Janusz Godzwon SSA Bogusław Tocicki (spr.) SSO del. do SA Łukasz Franckiewicz