UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II.Ka 428/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.1.Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 06.09.2022r. w sprawie II.K 616/22

0.1.Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.1.Granice zaskarżenia

0.0.1.Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.0.1.Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.Wnioski

uchylenie

zmiana

1.Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.1.Ustalenie faktów

0.0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

M. B.

Sąd Odwoławczy nie przeprowadzał postępowania dowodowego, nie dokonał odmiennej niż Sąd I instancji oceny dowodów.

0.0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.1.Ocena dowodów

0.0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Błędu w ustaleniach faktycznych mających wpływ na treść wyroku polegający na uznaniu, że zgromadzony w sprawie materiał dowody nie dostarczył podstaw do uznania, że oskarżony M. B. kierował wobec D. B. groźby pozbawienia życia, w tym kierował przedmiot przypominający broń, co w pokrzywdzonym miało wzbudzić uzasadnioną obawę spełnienia gróźb, podczas gdy analiza przeprowadzonych w sprawie dowodów, ocenionych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego pozwala na przyjęcie, że groźba skierowana przez oskarżonego, której adresatem był D. B. dokonana przy użyciu przedmiotu przypominającego broń wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona i tym samym doszło do realizacji znamion czynu z art. 190 § 1 kk.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Z postępowania dowodowego przeprowadzonego w przedmiotowej sprawie wynika, że w dniu 04 maja 2022r. na parkingu przy domu pogrzebowym H. w S. doszło do obopólnej konfrontacji słownej braci M. B. i D. B.. Jak wskazują zgodnie świadkowie, którzy byli obecni podczas zdarzenia - obaj bracia wyzywali się, używali wobec siebie słów wulgarnych i obraźliwych. Zeznania takiej treści składała m.in. A. B. - żona D. B., która całą sytuację obserwowała i nagrywała siedząc w samochodzie, świadek M. D. a także J. B., która wszystko słyszała będąc w połączeniu telefonicznym z M. B.. Żaden ze świadków nie potwierdził jednakże, by oskarżony mierzył w swego brata pistoletem. Świadkowie podają, że widzieli, jak M. B. wyciągał z kieszeni pistolet, jednakże nikt z obecnych podczas zdarzenia nie potwierdził, by oskarżony kierował pistolet w stronę swego brata. Świadek M. D. słuchana w postępowaniu przygotowawczym i sądowym podała, że nie słyszała aby któryś z braci groził, słyszała wulgaryzmy, nie widziała żadnego niebezpiecznego przedmiotu w rękach oskarżonego. W podobnym tonie utrzymane są również zeznania J. B., która mimo, iż nie widziała zachowań braci, a jedynie słyszała wypowiadane przez nich słowa, podawała, że kłótnię sprowokował D. B., pierwszą słowną zaczepkę usłyszała właśnie z jego strony (w tym zakresie zeznania są zgodne z depozycjami świadka M. D. - to D. B. wyszedł z domu pogrzebowego, gdy tylko zobaczył na parkingu swego brata, a następnie słychać było kłótnię między ww). Powyższe wynika także z nagrania przekazanego przez A. B. do akt sprawy. O rzekomej groźbie pozbawienia życia wypowiadanej wobec D. B. wspomina jedynie świadek A. B., podając jednakże, że została ona wypowiedziana przez oskarżonego zanim zaczęła nagrywać całe zdarzenie. Mając na uwadze fakt, że jest ona żoną D. B. i żaden inny świadek nie potwierdził powyższego - brak możliwości uznania tych depozycji jako wiarygodnych. Sąd I instancji do tej okoliczności również się odniósł w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

Wniosek

Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd Okręgowy podzielił wnioski Sądu I instancji w zakresie ustaleń faktycznych sprawy, które doprowadziły Sąd orzekający do przekonania o braku wyczerpania przez M. B. znamion czynu z art. 190 § 1 kk. Sąd opisał źródło konfliktu oraz wzajemne zachowania braci względem siebie, które, co oczywiste, nie mieszczą się w granicach ogólnie przyjętych norm. Jednakże zachowania oskarżonego w dniu 04.05.2022r. na parkingu przed domem pogrzebowym H. w S. wobec swego brata D. B. nie można uznać za wypowiadanie gróźb karalnych. Brak dowodów na to, by do wypowiadania gróźb przez oskarżonego wobec D. B. doszło, brak również wniosków, aby wulgaryzmy wypowiadane przez oskarżonego wzbudziły w D. B. uzasadnioną obawę o życie, czy zdrowie, zachowanie ww. nie wskazywało, by czuł się zagrożony ze strony oskarżonego. Wobec powyższego M. B. nie wyczerpał ustawowych znamion czynu z art. 190 § 1 kk.

1.OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Nie dotyczy.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy.

1.ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.1.Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 06.09.2022r. w sprawie o sygn. akt II.K 616/22 w całości.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Prawidłowe ustalenia faktyczne i prawne, które doprowadziły do słusznych wniosków w zakresie braku wyczerpania przez oskarżonego znamion zarzucanego mu czynu.

0.1.Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Nie dotyczy.

Zwięźle o powodach zmiany

Nie dotyczy.

0.1.Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.1.Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

Nie dotyczy.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy.

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy.

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy.

5.3.1.4.1.

Nie dotyczy.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy.

0.0.1.Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy.

0.1.Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy.

1.Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

W myśl art. 636 § 1 kpk w sprawach z oskarżenia publicznego, w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego, wniesionego wyłącznie przez oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego, koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi na ogólnych zasadach ten, kto wniósł środek odwoławczy, a jeżeli środek ten pochodzi wyłącznie od oskarżyciela publicznego - koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi Skarb Państwa.

1.PODPIS

Sędzia Ryszard Filipow

0.1.Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

błędne ustalenia faktyczne, które doprowadziły do uniewinnienia oskarżonego od zarzucanego mu czynu

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana