POSTANOWIENIE

Dnia 7 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

Sędziowie: SA Bogdan Wysocki (spr.)

SA Jan Futro

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko Bank (...) S.A. we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

w przedmiocie zabezpieczenia powództwa

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile

z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt: XIV C 405/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

Bogdan Wysocki Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga Jan Futro

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powoda o zabezpieczenie powództwa.

W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że powód wraz z pozwem wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zawieszenie postępowania komorniczego prowadzonego przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Powód uzasadniając swoje roszczenie podniósł, że dane zawarte w bankowym tytule egzekucyjnym z dnia 26 października 2010 r. nie są zgodne ze stanem faktycznym ksiąg bankowych dotyczących jego zadłużenia. Poza przytoczonym wywodem, powód nie przedstawił żadnych wyliczeń ani dokumentów, które stanowiłyby poparcie dla jego stanowiska. Powód nie wskazał jednocześnie, która z przesłanek wymienionych w art. 840 k.p.c. miałaby stanowić podstawę jego roszczenia. Wobec tego Sąd uznał, że powód nie uprawdopodobnił istnienia swojego roszczenia, a zatem jego wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest bezzasadny.

Zażalenie na to postanowienie złożył powód, wniósł o jego uchylenie w całości.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sądu I instancji o braku podstaw do udzielenia zabezpieczenia.

Przesłanki udzielenia zabezpieczenia zostały określone w art. 730 1 k.p.c. Należą do nich uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia i obie te przesłanki muszą zaistnieć jednocześnie. Nie ulega wątpliwości, że powód musi uprawdopodobnić istnienie roszczenia jak i to, że roszczenie to mu przysługuje, a okoliczności faktyczne, na których opiera swe żądanie, winny być prawdopodobne w świetle zgromadzonego materiału dowodowego i znajdować podstawę normatywną.

Powód również w żaleniu nie wskazał, która z przesłanek wymienionych w art. 840 k.p.c. miałaby stanowić podstawę jego roszczenia. Żalący uzasadniając swoje roszczenie wskazał tylko, że dane zawarte w tytule bankowym z dnia 26 października 2010 r. nie są zgodne ze stanem faktycznym ksiąg bankowych dotyczących zadłużenia. Jednakże w żaden sposób nie uprawdopodobnienie tych twierdzeń poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów. Nie uczynił tego również w zażaleniu.

Mając to na uwadze Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie powoda jako bezzasadne.

Bogdan Wysocki Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga Jan Futro