Sygn. akt IX U 304/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Szyjewska – Bagińska

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania R. S.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek odwołania R. S. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: (...)

I.  zmienia zaskarżone orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: (...) w ten sposób, że zalicza R. S. do lekkiego stopnia niepełnosprawności na stałe z symbolem 02 – P.

II.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

Sędzia Joanna Szyjewska – Bagińska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

Sędzia Joanna Szyjewska – Bagińska